Przetargi.pl
„Dostawa 1128 ton spoiwa mineralno-cementowego”

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 32-700 Bochnia, Campi
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 152 400 , fax. 146 124 718
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o.
  Campi 15
  32-700 Bochnia, woj. małopolskie
  tel. 146 152 400, fax. 146 124 718
  REGON: 86784500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalnia-bochnia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o. o. ze 100% udziałem Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa 1128 ton spoiwa mineralno-cementowego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1128 ton spoiwa mineralno – cementowego loco Kopalnia Soli „Bochnia”. 2. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Spółki , Bochnia ul. Campi 15 na własny koszt, w workach pakowanych po 25 kg. 3. Na przedmiot zamówienia Wykonawca winien udzielić minimum 6 miesięcznej gwarancji. 4. Dostarczona spoiwo winno spełniać wymagania: a) wydajność (objętość wypełniona przy użyciu 1 tony suchego produktu): min. 4 m3/t; b) wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: min. 3 MPa przy wydajności min. 4 m3/t, dla jednego produktu, przerabianego z wykorzystaniem agregatów typu MONO, przy określonym jednakowym współczynniku wody do spoiwa. 5. Dostarczone spoiwo winno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz winno posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa (dołączony do oferty). 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostawy spoiwa w zależności od warunków górniczo – geologicznych panujących w trakcie wypełniania pustki w wyrobiskach dołowych kopalni. 7. Przedmiot zamówienia obejmuje również bezpłatne wypożyczenie w okresie obowiązywania umowy pompy typu „MONO”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24911200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 PLN. 1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej, oznacza to, że środki muszą zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO SA Oddział Bochnia nr: 71 1240 5208 1111 0000 5478 3162 z dopiskiem: wadium w sprawie nr 7/2019. Nie dopuszcza się wpłaty gotówki w Kasie Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń powinno zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on nieodwołalnie dobezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy a okres jego ważności nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga posiadania wpisu do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca posiada siedzibę, określonym w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/U lub spełniają inne wymogi określone w tym załączniku lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z wzorem podanym w załączniku nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach