Przetargi.pl
Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych i alergenów wraz z dzierżawą analizatora

Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 28
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5373221 , fax. 89 537 32 22
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie
  ul. Dworcowa 28 28
  10-437 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5373221, fax. 89 537 32 22
  REGON: 51087688400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych i alergenów wraz z dzierżawą analizatora
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych i alergenów wraz z dzierżawą analizatora przez okres 24 mn-cy od podpisania umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336963008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ocena techniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach