Przetargi.pl
Dostawa produktów farmaceutycznych na rzecz szpitala

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce ogłasza przetarg

 • Adres: 11-015 Olsztynek, Ameryka 21
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5194867, 5194810 , fax. 089 5194813
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
  Ameryka 21 21
  11-015 Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5194867, 5194810, fax. 089 5194813
  REGON: 00029623600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ameryka.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów farmaceutycznych na rzecz szpitala
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych przedstawionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ zawierający 482 poz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ameryka.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach