Przetargi.pl
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania 2 tyś badań Sars-Cov-2

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 80-210 Gdańsk, ul. Hoene Wrońskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 204 040 , fax. 585 204 040
 • Data zamieszczenia: 2021-04-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku SP ZOZ
  ul. Hoene Wrońskiego 4
  80-210 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 585 204 040, fax. 585 204 040
  REGON: 29771500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.rckik.cil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania 2 tyś badań Sars-Cov-2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania 2 tyś badań Sars-Cov-2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach