Przetargi.pl
Dostawa odczynników do Pracowni Andrologii: media do przygotowania nasienia do IVF

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

  • Adres: 60-535 Poznań, ul. Polna 33
  • Województwo: wielkopolskie
  • Telefon/fax: tel. 061 8419294 , fax. 061 8419620
  • Data zamieszczenia: 2015-07-17
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
    ul. Polna 33 33
    60-535 Poznań, woj. wielkopolskie
    tel. 061 8419294, fax. 061 8419620
    REGON: 00028884000000
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Dostawa odczynników do Pracowni Andrologii: media do przygotowania nasienia do IVF
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do Pracowni Andrologii: media do przygotowania nasienia do IVF. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji stanowiący integralną jej część. 2. Warunki realizacji zamówienia: 2.1 Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw na podstawie zgłoszenia Zamawiającego dokonanego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2.2 Wykonawca zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby zamawiającego na zasadach określonych w pkt. 2.1. Zamawiający określa minimalny termin dostaw 5 dni, maksymalny termin dostaw 7 dni od momentu złożenia zamówienia . 2.3 W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostaw w trybie awaryjnym, tzn. w terminie skróconym do 2 dni od momentu złożenia zamówienia na zasadach określonych w pkt.2.1 . 2.4 Termin ważności oferowanych wyrobów nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy. 2.6 Realizacja dostaw odczynników identycznych z zaproponowanymi w ofercie.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
  • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostaw
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gpsk.ump.edu.pl/dzp
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach