Przetargi.pl
Dowożenie uczniów z terenu Gminy Trzcinica w roku szkolnym 2015/2016 do Zespołu Szkół w Trzcinicy i Laskach

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 63-620 Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7815011 , fax. 062 7815001
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Jana Pawła II 47 47
  63-620 Trzcinica, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7815011, fax. 062 7815001
  REGON: 00054798000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcinica.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie uczniów z terenu Gminy Trzcinica w roku szkolnym 2015/2016 do Zespołu Szkół w Trzcinicy i Laskach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy : Trasa nr 1 Hanobry - Piotrówka - Siemionka - Trzcinica długość trasy wynosi - dowóz + odwiezienie - 30 km ilość dzieci - 57 odwiezienie dzieci z klas 0-III około godz. 1320 pozostałe klasy o godz. 1505 Kwasielina - Ignacówka III - Wodziczna - Dzierżążnik - Trzcinica długość trasy wynosi - dowóz + odwiezienie - 28 km ilość dzieci - 60 odwiezienie dzieci z klas 0-III około godz. 1320 pozostałe klasy o godz. 1505 Kuźnica Trz. - Pomiany - Trzcinica długość trasy wynosi - dowóz + odwiezienie - 15 km ilość dzieci - 49 odwiezienie dzieci z klas 0-III około godz. 13 20 pozostałe klasy o godz. 1505 Teklin - Ignacówka I - Aniołka I - Aniołka Parcele - Trzcinica długość trasy wynosi - dowóz + odwiezienie - 36 km ilość dzieci - 30 dzienny przebieg - 109 km x 198 dni = 21 582 km w roku szkolnym do Zespołu Szkół w Trzcinicy ul. Szkolna 2 uczniów należy dowieźć do szkoły na godz. 835 odwiezienie dzieci z klas 0-III około godz.1320 pozostałe klasy o godz. 1505 Trasa nr 2 Nowa Wieś - Laski - Smardze - Granice - Borek - Laski długość trasy -wynosi - dowóz + odwiezienie - 26 km ilość dzieci - 93 dzienny przebieg - 26 km x 198 dni = 5 148,00 km w roku szkolnym do Zespołu Szkół w Laskach , ul. Lipowa 34. uczniów należy dowieźć do szkoły na godz. 730 odwiezienie dzieci około godz. 1325 RAZEM - 26 730 km w roku szkolnym 2015/2016 Godziny odjazdów z miejscowości j/w przewoźnik ustali z dyrektorem poszczególnych szkół oraz odwiezienie dzieci po zajęciach lekcyjnych . Ponadto Dyrektorzy Zespołu Szkół mogą zlecić dodatkowe kursy przewoźnikowi - dowóz dzieci na zabawę andrzejkową i karnawałową, Dzień Dziecka, zajęcia w ferie zimowe itp. dodatkowe kursy będą rozliczane taką samą stawką za 1 km . Środek transportu powinien posiadać wymagane badania techniczne potwierdzające jego zdolność do eksploatacji, a ponadto przeznaczony do przewozu określonej liczby dzieci. W ofercie należy określić zasady organizacji transportu zastępczego w przypadku awarii własnego środku transportu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas podstawienia autobusu zastępczego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach