Przetargi.pl
Dostawa odczynników do fenotypowania komórek ludzkich metodą cytometrii przepływowej na analizatorze FC 500 firmy Beckman Coulter dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.; nr sprawy: ZP/N/28/

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Walczaka 42
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7331223, 7331108 , fax. 095 7331221, 7331225
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Walczaka 42 42
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 095 7331223, 7331108, fax. 095 7331221, 7331225
  REGON: 21122838100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.gorzow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników do fenotypowania komórek ludzkich metodą cytometrii przepływowej na analizatorze FC 500 firmy Beckman Coulter dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.; nr sprawy: ZP/N/28/
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do fenotypowania komórek ludzkich metodą cytometrii przepływowej na analizatorze FC 500 firmy Beckman Coulter
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy, którzy: 1. Warunek I posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy mają zarejestrowaną działalność gospodarczą, co najmniej w zakresie, w jakim będą wykonywać przedmiot zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia warunku I: wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie oraz dokumenty wskazane w poniższym pkt. 10 pkt.1) siwz. 2. Warunek II posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia warunku II Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie;. 3. Warunek III znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia warunku III Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie; 4. Warunek IV nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Na potwierdzenie spełnienia warunku IV Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie; Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu oceniane będą według kryterium -spełnia - nie spełnia- na podstawie analizy treści złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie WARUNKU I- Wykonawca winien złożyć; Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Na potwierdzenie WARUNKU I- Wykonawca winien złożyć: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejetru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.gorzow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach