Przetargi.pl
Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Złotniku

Gmina Żary ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, Aleja Jana Pawła II 6
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4707300, 4707301, 4707317 , fax. 068 4707303
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żary
  Aleja Jana Pawła II 6 6
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 068 4707300, 4707301, 4707317, fax. 068 4707303
  REGON: 00054690500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Złotniku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka istniejącego pokrycia z blachy falistej wraz z orynnowaniem, rurami spustowymi i instalacją odgromową, położenie folii paroprzepuszczlnej, montaż łat i kontrłat, montaż pokrycia dachu z blachy dachówkopodobnej o p
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych /Dz.U z 2007r. Nr 223 poz.1655- ze zmianami/ i SIWZ tj: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zmówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia, - znajdują sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia tych warunków przedłożą następujące dokumenty i oświadczenia: 1.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ; 2.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń,że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3.oświadczenie Wykonawcy z art.22 ust.1 ustawy -Prawo zamówień publicznych; 4.wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z ich kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem - w tym: - kierownik budowy posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z potwierdzeniem przynależności do regionalnej izby inżynierów budownictwa. W przypadku gdy Wykonawca wykaże w wykazie osoby którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób; 5.wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń i środków transportu , którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca tj:rusztowania, betoniarki, elektronarzędzia samochód dostawczy. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże w wykazie narzędzia, urządzenia i środki transportu, którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych narzędzi, urządzeń i środków transportu; 6.wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5/pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonywania a także załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie, z których przynajmniej jedna polegała na budowie lub remoncie dachu o powierzchni nie mniejszej niż 500m2 i wartości co najmniej 100.000,- /sto tysięcy zł/. Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w tych dokumentach.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminazary.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach