Przetargi.pl
Dostawa odczynników do badań biochemicznych do analizatora boichemicznego VITROS 250 będącego w użytkowaniu Zamawiającego wraz z materiałami kontrolnymi i eksplatacyjnymi dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 32-700 Bochnia, Floris
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48146122921 , fax. +48146116311
 • Data zamieszczenia: 2020-11-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej
  Floris 16
  32-700 Bochnia, woj. małopolskie
  tel. +48146122921, fax. +48146116311
  REGON: 85173692000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przychodnia-floris.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodizelny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników do badań biochemicznych do analizatora boichemicznego VITROS 250 będącego w użytkowaniu Zamawiającego wraz z materiałami kontrolnymi i eksplatacyjnymi dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa odczynników do badań biochemicznych. Przedmiot zamówienia został określony w Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy), a warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku Nr 7 - Projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: • Oświadczenie, że oferowane produkty posiadają dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych – Dz.U. 2020 poz. 186 ). • Oświadczenie, że oferowane produkty objęte przedmiotem zamówienia mają gwarantowany termin ważności co najmniej 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach