Przetargi.pl
"Zakup pomocy dydaktycznych"

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem ogłasza przetarg

 • Adres: 33-170 Tuchów, Reymonta
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146525819, 146525819 , fax. 146525819
 • Data zamieszczenia: 2020-11-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem
  Reymonta 19
  33-170 Tuchów, woj. małopolskie
  tel. 146525819, 146525819, fax. 146525819
  REGON: 36422454200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mistrzowiewzawodzie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Zakup pomocy dydaktycznych"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do różnych placówek oświatowych na terenie powiatu tarnowskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zakres rzeczowy został wyszczególniony poniżej, w ramach wydzielonych części; Część I Dostawa sprzętu elektronicznego do następujących placówek: 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie ul Reymonta 19, 33-170 Tuchów; 2) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie ul. Grabina 57, 32-840 Zakliczyn; 3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie ul. Rynek 26, 33-240 Żabno Część II Dostawa mebli szkolnych do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie ul. Grabina 57, 32-840 Zakliczyn
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31710000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: Części I: - 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) Część II – 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach