Przetargi.pl
„Kompleksowe ubezpieczenie Agencji Komunalnej Sp. z o.o. w zakresie ryzyk majątkowych, komunikacyjnych, NNW oraz odpowiedzialności cywilnej”

Agencja Komunalna Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 32-620 Brzeszcze, ul. Kościelna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 322 111 247 , fax. 322 111 543
 • Data zamieszczenia: 2020-11-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Komunalna Sp. z o.o.
  ul. Kościelna 7
  32-620 Brzeszcze, woj. małopolskie
  tel. 322 111 247, fax. 322 111 543
  REGON: 27220393300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ak.brzeszcze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: gminna jednoosobowa spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Kompleksowe ubezpieczenie Agencji Komunalnej Sp. z o.o. w zakresie ryzyk majątkowych, komunikacyjnych, NNW oraz odpowiedzialności cywilnej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Agencji komunalnej Sp. z o.o. w zakresie ryzyk majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjnych oraz NNW obejmujące trzy zadania: Zadanie I: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej w tym: a. Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, b. Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, c. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, Zadanie II: Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Zadanie III: Ubezpieczenie pojazdów w tym: a. Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych b. Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów c. Ubezpieczenie autocasco 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego pod względem przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dla wszystkich części: zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym zamówieniem, np. zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia/ zezwolenie, licencje lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonym w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz ofertowy (w zależności od zadania) – według zał. nr 1 a-c do siwz; 2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (zał. nr 2 do siwz); 3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (zał. nr 2a do siwz); 4) Ogólne warunki ubezpieczenia dla każdego ryzyka wskazanego w siwz. 5) Inne dokumenty lub pełnomocnictwa wymagane fakultatywnie lub warunkowo przez zamawiającego. 6) Fakultatywnie broszury reklamowe, foldery, instrukcje i inne dokumenty handlowe, które mogą potwierdzać lub uwiarygodnić spełnianie wymaganych warunków przez oferowane usługi. 7) Postuluje się przedstawienie parafowanego na wszystkich stronach wzoru umowy (zał. nr 10 a-c do siwz) - nieobowiązkowo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach