Przetargi.pl
Dostawa odczynników do aparatu mini VIDAS i spektrofotometru HACH DR 2800, kolumienek oraz odczynników mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 68
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3655400, 3456781, 3660030 , fax. 041 3451873
 • Data zamieszczenia: 2015-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
  ul. Jagiellońska 68 68
  25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3655400, 3456781, 3660030, fax. 041 3451873
  REGON: 00029195400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse-kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot wykonujący dzialalność leczniczą

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników do aparatu mini VIDAS i spektrofotometru HACH DR 2800, kolumienek oraz odczynników mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa na potrzeby bieżącej pracy poszczególnych pracowni, wyodrębnione w 9 pakietach asortymentowych: Pakiet nr 1. Odczynniki chemiczne do spektrofotometru HACH DR 2800. Pakiet nr 2. Nowobocyna. Pakiet nr 3. Odczynniki do procedury wykrywania Escherichia coli O157 metodą enzymoimmunofluorescencyjną przy użyciu aparatu mini Vidas. Pakiet nr 4. OdczynnikI do procedury wykrywania Samonelli metodą enzymoimmunofluorescencyjną przy użyciu aparatu mini Vidas . Pakiet nr 5.Gotowe plytki do Salmonelli.. Pakiet nr 6. Odczynniki do Campylobacter. Pakiet nr 7. Speediski i kolumienki SPE. Pakiet nr 8. Wyodrębnione testy diagnostyczne do metody Elisa. Pakiet nr 9. Testy diagnostyczne Western Blot.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 244940003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Oferowany czas wydawania partii towaru po otrzymaniu pisemnej dyspozycji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsse-kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach