Przetargi.pl
Dostawa wzorców i podłoży oraz odczynników chemicznych i mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 68
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3655400, 3456781, 3660030 , fax. 041 3451873
 • Data zamieszczenia: 2015-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
  ul. Jagiellońska 68 68
  25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3655400, 3456781, 3660030, fax. 041 3451873
  REGON: 00029195400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot wykonujący działalność leczniczą

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wzorców i podłoży oraz odczynników chemicznych i mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa na potrzeby bieżącej pracy poszczególnych pracowni, wyodrębniona w osiemnastu pakietach asortymentowych: Pakiet nr 1. Wzorce chemiczne. Pakiet nr 2. Odczynniki chemiczne. Pakiet nr 3. Odczynniki chemiczne czystości HPLC i GC. Pakiet nr 4. Odczynniki chemiczne spektralnie czyste. Pakiet nr 5. Odczynniki chemiczne do posiadanego chromografu jonowego Dionex. Pakiet nr 6. Gotowe płytki ALOA. Pakiet nr 7. Odczynniki do oznaczania Legionelii w wodzie. Pakiet nr 8. Testy diagnostyczne. Pakiet nr 9. Wyodrębnione testy diagnostyczne do metody Elisa. Pakiet nr 10. Wyodrębnione testy diagnostyczne do metody Elisa. Pakiet nr 11. Wyodrębnione testy diagnostyczne do metody Elisa. Pakiet nr 12. Testy diagnostyczne Western Blot. Pakiet nr 13. E-testy. Pakiet nr 14. Krążki diagnostyczne. Pakiet nr 15. Zawiesiny. Pakiet nr 16. Sporale. Pakiet nr 17. Wyodrębnione podłoża. Pakiet nr 18. Wyodrębnione podłoża.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 244940003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Oferowany czas wydawania partii towaru po otrzymaniu pisemnej dyspozycji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsse-kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach