Przetargi.pl
Dostawa odczynników diagnostycznych oraz części zużywalnych do posiadanych chromatografów Dionex dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 68
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3655400, 3456781, 3660030 , fax. 041 3451873
 • Data zamieszczenia: 2016-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
  ul. Jagiellońska 68 68
  25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3655400, 3456781, 3660030, fax. 041 3451873
  REGON: 00029195400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse-kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot wykonujący dzialalność leczniczą

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników diagnostycznych oraz części zużywalnych do posiadanych chromatografów Dionex dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa na potrzeby bieżącej pracy poszczególnych pracowni, wyodrębnione w osiemnastu pakietach asortymentowych: Pakiet nr 1. Testy diagnostyczne. Pakiet nr 2. Testy diagnostyczne do metody Elisa. Pakiet nr 3. Testy diagnostyczne do metody Elisa. Pakiet nr 4. Testy diagnostyczne. Pakiet nr 5. E-testy Pakiet nr 6. Testy diagnostyczne. Pakiet nr 7. Krążki diagnostyczne. Pakiet nr 8. Odczynniki chemiczne do posiadanego spektrofotometru HACH DR 2800. Pakiet nr 9. Nowobocyna. Pakiet nr 10. Zestaw odczynnikowy do wykrywania Escherichia coli O157 metodą enzymoimmunofluorescencyjną przy użyciu osiadanego aparatu min Vidas. Pakiet nr 11. Probówki z podłożem do Salmonelli. Pakiet nr 12. Odczynniki do Campylobacter. Pakiet nr 13. Płytki odciskowe do kontroli powierzchni i powietrza Rodac. Pakiet nr 14. Odczynniki chemiczne i części zużywalne do posiadanych chromatografów jonowych Dionex. Pakiet nr 15. Odczynniki do oznaczania Legionelli w wodzie. Pakiet nr 16. Gotowe płytki do oznaczania Listerii. Pakiet nr 17. Testy do posiadanej na stanie zgrzewarki IDEXX Quanti Tray. Pakiet nr 18. Wzorce pH.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 244940003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsse-kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach