Przetargi.pl
Dostawa odczynników chemicznych i wzorców

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-099 Białystok, ul. Legionowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7408587, 7408580 , fax. 857 404 895
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
  ul. Legionowa 8
  15-099 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7408587, 7408580, fax. 857 404 895
  REGON: 29427200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników chemicznych i wzorców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 2.Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I WZORCÓW na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty - CENNIKU. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (jako część zamówienia należy traktować osobno każdy pakiet wymieniony w załączniku nr 1.1 do oferty - CENNIKU - aby oferta na dany pakiet była ważna należy wycenić wszystkie pozycje wymienione w ramach danego pakietu). 4. Zamawiający nie ogranicza w żaden sposób ilości części (pakietów) na jakie ten sam Wykonawca może złożyć ofertę – każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną przez siebie ilość i rodzaj części (pakietów).5.Zamawiający nie przewiduje żadnego ograniczenia odnośnie maksymalnej liczby części (pakietów), na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. 6.Zamawiający informuje, że ilości wskazane w załączniku nr 1.1 do oferty - CENNIKU są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie przewidywanego zapotrzebowania na okres związania umową, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania umowy jedynie do limitu środków finansowych przyznanych w swoim budżecie. 7.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez śladów wcześniejszej eksploatacji, nie może być przedmiotem praw osób trzecich, a także musi spełniać wszystkie normy stawiane tego typu towarom przez prawo polskie oraz posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terytorium Polski.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca dołącza: 1) pełnomocnictwo, w przypadku gdy w imieniu Wykonawcy ofertę składa pełnomocnik (w formie pisemnej - oryginalny dokument lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem - kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). 2)Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP), w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (tzn. informacji z otwarcia ofert dotyczących: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach), zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229) – informację składa się w formie pisemnej w oryginale z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ (Informacja dotycząca przynależności do Grupy Kapitałowej). Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć informację o braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach