Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej

Gmina Szczuczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 19-230 Szczuczyn, Plac 1000-lecia
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 273 50 80 , fax. 86 273 50 81
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szczuczyn
  Plac 1000-lecia 23
  19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie
  tel. 86 273 50 80, fax. 86 273 50 81
  REGON: 45066976600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.szczuczyn.pl, https://bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej”, polegająca na zakupie, dostawie i montażu sprzętu komputerowego i multimedialnego. Zamówienie obejmuje m.in. dostawę i montaż takich urządzeń jak: - Tablica interaktywna – szt. 1 - Rzutniki / projektory do współpracy z tablicą interaktywną – szt. 1 - Edukacyjne oprogramowanie do tablicy interaktywnej – szt. 1 - Laptop z systemem operacyjnym – szt. 13 - Oprogramowanie do komputerów, pakiet biurowy – szt. 13 - Tablety - szt. 20 - Magiczny dywan – szt. 1 Szczegółowy zakres opisany został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ. Wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe oraz wolne od wad i obciążeń osób trzecich, dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Produkty muszą posiadać atesty higieniczne i certyfikaty bezpieczeństwa. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to określają one minimalny standard jakości materiałów przyjętych do wyceny lub minimalne wymogi dla sprzętu przewidzianego do użycia. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty równoważne załączając do oferty karty katalogowe na oferowane przedmioty i atesty. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Minimalny wymagany okres gwarancji: 24 miesiące licząc od daty wskazanej w protokole odbioru. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie 48 miesięcy, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (część XVII SIWZ). Zamawiający w zamówieniu nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach