Przetargi.pl
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH ORAZ PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNEGO DLA POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W LESZNIE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, ul. Niepodległości 66
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5261515 , fax. 65 5262141
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  ul. Niepodległości 66 66
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5261515, fax. 65 5262141
  REGON: 41039057000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.psse-leszno.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH ORAZ PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNEGO DLA POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W LESZNIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa w 2013 roku odczynników chemicznych oraz podłoża mikrobiologicznego dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach od 5 i 6 w SIWZ. Część 1 - odczynniki chemiczne - załącznik nr 5 Wymagania dot. części 1: W ramach jednorazowej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej sprzedawca dołączy certyfikat w języku polskim (świadectwo jakości) zawierający: 1) nazwę produktu, 2) numer katalogowy produktu, 3) numer serii, 4) datę ważności, 5) opis kontroli jakości, 6) na certyfikacie musi znajdować się data jego sporządzenia i podpis osoby sporządzającej certyfikat. Czas od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia do upływu terminu ważności nie może być krótszy niż 2 lata. Sprzedawca w ramach jednorazowego zamówienia określonego asortymentu dostarczy towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej. Część 2 - podłoże w formie granulatu - załącznik nr 6 Wymagania: W ramach jednorazowej dostawy sprzedawca dołączy certyfikat w języku polskim zawierający: 1) nazwę pożywki i wykaz składników wraz z ewentualnymi dodatkami, 2) termin przydatności do użycia, 3) warunki przechowywania, 4) deklarację producenta o jałowości pożywki i wynikach wzrostu wykorzystywanych pożądanych i niepożądanych mikroorganizmów kontrolnych (z podaniem odniesienia do kolekcji kultur ATCC) i kryteriów akceptacji, 5) deklarację producenta o własnościach fizycznych, pH i stosowanych kryteriach akceptacji, 6) deklarowany procent odzysku, 7) na certyfikacie musi znajdować się data jego sporządzenia i podpis osoby sporządzającej certyfikat, 8) numer katalogowy produktu, 9) numer serii, 10) deklarację spełnienia wymogów norm PN- EN 12322 i PKN-CEN ISO/TS 11133 11) wymagane warunki (czas i temp.) inkubacji, 12) dostawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie systemu jakości zgodnie z normami ISO 9000 przez ich producenta. 13) oferowana pożywka musi być w postaci granulatu. Sprzedawca w ramach jednorazowego zamówienia dostarczy towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej. Sprzedawca zobowiązuje się, iż składniki służące do sporządzenia kompletnej pożywki będą posiadały numery katalogowe zgodne z numerami wymienionymi w kartach charakterystyk, certyfikatach jakości lub instrukcjach wykonania podłoża wszystkich pozostałych składników pożywki. Sprzedawca dostarcza certyfikat z serii ISO 9000 oraz instrukcje przygotowania pożywki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336963008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.psse-leszno.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach