Przetargi.pl
Budowa chodnika w miejscowości Szadów Pański

Urząd Gminy Turek ogłasza przetarg

 • Adres: 62-700 Turek, ul. Ogrodowa 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 2794060 , fax. 63 2794066
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Turek
  ul. Ogrodowa 4 4
  62-700 Turek, woj. wielkopolskie
  tel. 63 2794060, fax. 63 2794066
 • Adres strony internetowej zamawiającego: e-mail:turek-g@info.wokiss.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika w miejscowości Szadów Pański
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi jedno zadanie i obejmuje budowę chodnika w miejscowości Szadów Pański zgodnie z załączonym projektem budowlanym. Zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe, - wykonanie koryta pod w-wy konstrukcji nawierzchni, - wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcji, - zabudowę obrzeży chodnikowych, - zabudowę krawężników ulicznych, - wykonanie w-wy odcinającej z piasku, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na zjazdach, - wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, - wykonanie ścieku podchodnikowego, - zabudowę przepustów drogowych pod zjazdami, - roboty wykończeniowe i porządkowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają następujące opracowania: właściwy branżowo projekt budowlany, specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys nakładczy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.turek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach