Przetargi.pl
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek

Gmina Września ogłasza przetarg

 • Adres: 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4360880 w. 146 , fax. 061 4362500
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Września
  ul. Ratuszowa 1 1
  62-300 Września, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4360880 w. 146, fax. 061 4362500
  REGON: 00052660100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wrzesnia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano - instalacyjnych związanych z modernizacją chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek (chodnik przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 6 we Wrześni) wg przedmiaru robót oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przekazanej przez Zamawiającego wraz z SIWZ. 2. Zakres rzeczowy: 2.1. Roboty rozbiórkowe: rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych - 25,52 m kw., rozebranie krawężników drogowych, obrzeży betonowych i ław betonowych - 171,90 mb, rozebranie chodników z kostki betonowej 35x35x5 cm - 326,37 m kw. wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki oraz ziemi z koryta chodnika, 2.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika wjazdu: podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm - 25,52 m kw., podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa, wykonywana w betoniarni,o grubości podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - 25.52 m kw., nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej (grafitowa), na podsypce cementowo-piaskowej - 25,52 m kw. 2.3. Konstrukcja nawierzchni chodnika: podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm - 326,37 m kw., podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa, wykonywana w betoniarni,o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 8 cm - 327,37 m kw. nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej (cegiełka) - 326,37 m kw. 3. Zakres robót budowlanych obejmuje: a) geodezyjne wytyczenie tras dróg, b) projekt tymczasowej organizacji ruchu, c) roboty przygotowawcze, d) roboty ziemne e) roboty drogowe, f) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wrzesnia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach