Przetargi.pl
Dostawa obuwia: trzewików letnich i zimowych oraz trzewików roboczych

Biuro Ochrony Rządu ogłasza przetarg

 • Adres: 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6065404 , fax. 22 6065408
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biuro Ochrony Rządu
  ul. Podchorążych 38 38
  00-463 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6065404, fax. 22 6065408
  REGON: 01198965000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bor.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa obuwia: trzewików letnich i zimowych oraz trzewików roboczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I zamówienia: trzewiki letnie w ilości 222 par, wykonane zgodnie z podstawowymi wymaganiami techniczno-użytkowymi o numerze ewidencyjnym 51/BOR/2010 stanowiącymi załącznik nr 1a do SIWZ; Część II zamówienia: trzewiki zimowe w ilości 200 par, wykonane zgodnie z podstawowymi wymaganiami techniczno-użytkowymi o numerze ewidencyjnym 113/BOR/2010 stanowiącymi załącznik nr 1b do SIWZ; Część III zamówienia: trzewiki robocze w ilości 90 par wykonane zgodnie z wymaganiami SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 188130001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bor.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach