Przetargi.pl
Dostawa sprzętu technicznego, materiałów metalowych i narzędzi. SPRAWA NUMER: 06/2015/PN/INFR

Jednostka Wojskowa Nr 6021 ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 684 75 81 , fax. 22 684 75 77
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 6021
  ul. Żwirki i Wigury 9/13 9/13
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 684 75 81, fax. 22 684 75 77
  REGON: 14626847100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozgst.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu technicznego, materiałów metalowych i narzędzi. SPRAWA NUMER: 06/2015/PN/INFR
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu technicznego, materiałów metalowych i narzędzi. 2. Dostarczony asortyment ma być pierwszej jakości (odpowiadać polskim normom jakościowym PN), fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, zakonserwowany metodą zapewniającą zachowanie właściwości i parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas przechowywania w warunkach magazynowych.. Pod pojęciem fabrycznie nowy ZAMAWIAJĄCY rozumie asortyment bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowy, nieregenerowany, niereprodukowany i nieprefabrykowany, a także produkty nie pochodzące z recyklingu 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 2 do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. Podane przez ZAMAWIAJĄCEGO nazwy (znaki towarowe) zamawianego asortymentu mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu zamawianego asortymentu, przy czym ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert równoważnych. 5. Przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją jakości producenta nie, której okres ważności rozpocznie się z dniem dostarczenia do miejsca wskazanego przez ZAMAWIAJĄCEGO. 6. Dopuszcza się części równoważne względem opisanych przez ZAMAWIAJĄCEGO o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy WYKONAWCA, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez ZAMAWIAJĄCEGO. Za równoważny przedmiot zamówienia ZAMAWIAJĄCY uzna oferowany przedmiot zamówienia o takich samych lub lepszych cechach jakościowych. W przypadku, gdy WYKONAWCA składa tzw. ofertę równoważną obowiązany jest załączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające równoważność między zamiennikiem i wzorcem, tj. np. specyfikację techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 445000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ozgst.wp.mil.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną