Przetargi.pl
Dostawa półbutów galowych w ilości 600 par, półbutów letnich koloru czarnego w ilości 600 par oraz botków zimowych koloru czarnego w ilości 600 par

Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 500 43 72 , fax. 22 500 47 82, 22 500 47 07
 • Data zamieszczenia: 2014-06-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej
  ul. Podchorążych 38 38
  00-463 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 500 43 72, fax. 22 500 47 82, 22 500 47 07
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strazgraniczna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa półbutów galowych w ilości 600 par, półbutów letnich koloru czarnego w ilości 600 par oraz botków zimowych koloru czarnego w ilości 600 par
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, pochodzących z bieżącej produkcji: a) 600 par półbutów galowych; b) 600 par półbutów letnich koloru czarnego; c) 600 par botków zimowych koloru czarnego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na jedną lub więcej części zamówienia wskazanych w punktach a), b) i c). Wymagany okres gwarancji we wszystkich częściach zamówienia wynosi minimum 18 miesięcy od daty wydania przedmiotu zamówienia z magazynu do użytkowania. Okres przechowywania przedmiotu zamówienia w magazynie wynosi maksymalnie 5 lat. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą wzoru oferowanego przedmiotu zamówienia w pierwszym stopniu jakości, odpowiednio: a) w przypadku składania oferty na część 1 zamówienia - 1 pary półbutów galowych w rozmiarze - 28 numeracji metrycznej (43 numeracji francuskiej); b) w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia - 1 pary półbutów letnich koloru czarnego w rozmiarze - 28 numeracji metrycznej (43 numeracji francuskiej); c) w przypadku składania oferty na część 3 zamówienia - 1 pary botków zimowych koloru czarnego w rozmiarze - 28 numeracji metrycznej (43 numeracji francuskiej). Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej 75-531 Koszalin, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 188130001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strazgraniczna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach