Przetargi.pl
Dostawa nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2018 r., samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Województwo Mazowieckie ogłasza przetarg

 • Adres: 03-719 Warszawa, Jagiellońska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 59 79 100, , fax. 22 59 79 043
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Mazowieckie
  Jagiellońska 26
  03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 59 79 100, , fax. 22 59 79 043
  REGON: 15528910000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazovia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2018 r., samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2018 r., samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach