Przetargi.pl
Dostawa materiałów opatrunkowych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 03-401 Warszawa, Al. Solidarności
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 555 11 54 , fax. 22 619 69 43
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Al. Solidarności 67
  03-401 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 555 11 54, fax. 22 619 69 43
  REGON: 01229882300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpraski.pl; http://przetargi.ipzp.pl/praski;

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów opatrunkowych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie. 2) Zamówienie obejmuje 4 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, wg własnego wyboru Wykonawcy, na poszczególne części lub na całość zamówienia. Zamawiający nie ogranicza ilości części, które może udzielić jednemu Wykonawcy. Nr części Nazwa części 1 MATERIAŁY OPATRUNKOWE – CHUSTY, KOMPRESY, OPASKI 2 MATERIAŁY OPATRUNKOWE-PLASTRY OPATRUNKOWE, PRZYLEPCE 3 GĄBKA HEMOSTATYCZNA 4 TERAPIA PODCIŚNIENIOWA 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ (2.1.-2.4).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia wstępnego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym w pkt. 1 ppkt. 2, samodzielnie pobierze i skorzysta z dokumentów z dokumentów znajdujących się w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych. 6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1) lit. a). 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 5 ppkt. 1) lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Dokument, o których mowa w pkt. 8 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem łub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 9 znajdują odpowiednie zastosowanie. 11. Forma dokumentów: Oświadczenia, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach których polega Wykonawca, składane są w oryginale. Za oryginał uważa się oświadczenie złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej przez Wykonawcę albo podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca albo Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów, jeżeli: 1) Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W takim przypadku, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów; 2) Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy; 3) Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, zaleca się wskazanie w ofercie informacji czy Zamawiający jest w posiadaniu oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy (z podaniem numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone) lub wskazanie nazwy ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (ze wskazaniem adresu internetowego, wydającego urzędu lub organu, z dokładnymi danymi referencyjnymi dokumentacji). 13. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie następujących dokumentów: 1) oświadczenia Wykonawcy, że posiada świadectwa/dokumenty/certyfikaty dopuszczające oferowane produkty do obrotu i stosowania w Polsce zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej (w tym zgodność z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC); 2) materiałów informacyjnych (np. katalogów, instrukcji użytkowania, specyfikacji technicznej, informacji od producenta); 3) wzorów etykiet zewnętrznych zbiorczego opakowania wyrobu medycznego (fotografia); Zamawiający może odstąpić od wezwania Wykonawcy do złożenia przedmiotowego dokumentu w przypadku, gdy produkt jest mu znany i nie budzi wątpliwości Zamawiającego. 4) Wzorów/próbek oferowanego przedmiotu zamówienia – w ilości po 1 sztuce – do każdej pozycji. Wzory wyrobów jałowych i niejałowych muszą być gotowe do użycia w warunkach szpitalnych, opatrzone etykietami zawierającymi wszystkie niezbędne informacje dla wyrobów medycznych. Wzory oferowanego asortymentu należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno zawierać spis wszystkich składanych wzorów/próbek. Na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz Zamawiającego oraz oznaczenie: „Wzory/próbki do postępowania na Dostawę materiałów opatrunkowych do Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. – Część nr …….”. Każdy wzór winien być oznakowany numerem części oraz pozycji zgodnej z Formularzem cenowym. Zamawiający może odstąpić od wezwania Wykonawcy do złożenia wzorów w przypadku, gdy produkt jest mu znany i nie budzi wątpliwości Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach