Przetargi.pl
Dostawa nowych worków do zbiórki odpadów.

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 242 292 , fax. 447 242 292
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. sp. z o.o.
  ul. Kępa 19
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 447 242 292, fax. 447 242 292
  REGON: 59076173300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgwk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nowych worków do zbiórki odpadów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych worków do zbiórki odpadów, wykonanych z folii polietylenowej LDPE, zgodnie z poniższym zestawieniem: A. Worek na metale i tworzywa sztuczne – 180 000 sztuk: • kolor żółty półprzeźroczysty (umożliwiający ocenę zebranych surowców w workach), jednolity na całej powierzchni worka, • pojemność 120 litrów, • minimalne wymiary 700mm x 1000mm, • grubość – nie mniej niż 35 mikronów, grubość worka powinna być niezmienna na całej powierzchni worka, • nadruk czarny dwustronny „Metale i Tworzywa Sztuczne” wraz z grafiką i informacją tekstową zgodną ze wzorem ustalonym przez zamawiającego, wymiary nadruku co najmniej 200mm x 370mm, wydruk czytelny i wyraźny, bez zniekształceń, ostateczna treść grafiki zostanie ustalona po podpisaniu umowy, • pakowany w rolkach po minimum 10 szt. z perforacją umożliwiającą łatwe oddzielanie worków od siebie oraz taśmą ściągającą umieszczoną w górnej części worka. B. Worek na papier – 50 000 sztuk: • kolor niebieski półprzeźroczysty (umożliwiający ocenę zebranych surowców w workach), jednolity na całej powierzchni worka, • pojemność 80 litrów, • minimalne wymiary 700mm x 800mm • grubość – nie mniej niż 35 mikronów, grubość worka powinna być niezmienna na całej powierzchni worka, • nadruk czarny dwustronny „Papier” wraz z grafiką i informacją tekstową zgodną ze wzorem ustalonym przez zamawiającego, wymiary nadruku co najmniej 200mm x 370mm, wydruk czytelny i wyraźny, bez zniekształceń, ostateczna treść grafiki zostanie ustalona po podpisaniu umowy, • pakowany w rolkach po minimum 10 szt. z perforacją umożliwiającą łatwe oddzielanie worków od siebie oraz taśmą ściągającą umieszczoną w górnej części worka. C. Worek na szkło – 60 000 sztuk: • kolor zielony półprzeźroczysty (umożliwiający ocenę zebranych surowców w workach), jednolity na całej powierzchni worka, • pojemność 80 litrów, • minimalne wymiary 500mm x1000mm, • grubość – nie mniej niż 0,45 mikronów, grubość worka powinna być niezmienna na całej powierzchni worka, • nadruk czarny dwustronny „Szkło” wraz z grafiką i informacją tekstową zgodną ze wzorem ustalonym przez zamawiającego, wymiary nadruku co najmniej 200mm x 370mm, wydruk czytelny i wyraźny, bez zniekształceń, ostateczna treść grafiki zostanie ustalona po podpisaniu umowy, • pakowany w rolkach po minimum 10 szt. z perforacją umożliwiającą łatwe oddzielanie worków od siebie oraz taśmą ściągającą. D. Worek na biodegradowlane – 200 000 sztuk: • kolor brązowy półprzeźroczysty (umożliwiający ocenę zebranych surowców w workach), jednolity na całej powierzchni worka, • pojemność 80 litrów, • minimalne 700mm x 800mm, • grubość – nie mniej niż 45 mikronów, grubość worka powinna być niezmienna na całej powierzchni worka, • nadruk czarny dwustronny„BIO” wraz z grafiką i informacją tekstową zgodną ze wzorem ustalonym przez zamawiającego, wymiary nadruku co najmniej 200mm x 370mm, wydruk czytelny i wyraźny, bez zniekształceń, ostateczna treść grafiki zostanie ustalona po podpisaniu umowy, • pakowany w rolkach po minimum 10 szt. z perforacją umożliwiającą łatwe oddzielanie worków od siebie oraz taśmą ściągającą. E. Worek na odpady zmieszane – 15 000 sztuk: • kolor czarny, jednolity na całej powierzchni worka, • pojemność 120 litrów, • minimalne wymiary 700mm x 1000mm, • grubość – nie mniej niż 45 mikronów, grubość worka powinna być niezmienna na całej powierzchni worka, • nadruk czarny dwustronny – „ZMIESZANE” wraz z grafiką i informacją tekstową zgodną ze wzorem ustalonym przez zamawiającego, wymiary nadruku co najmniej 200mm x 370mm, wydruk czytelny i wyraźny, bez zniekształceń, ostateczna treść grafiki zostanie ustalona po podpisaniu umowy, • pakowany w rolkach po minimum 10 szt. z perforacją umożliwiającą łatwe oddzielanie worków od siebie oraz taśmą ściągającą. F. Worek na popiół – 70 000 sztuk: • kolor szary, jednolity na całej powierzchni worka, • pojemność 60 litrów, • minimalne wymiary 600mm x 700mm, • grubość – nie mniej niż 60 mikronów, grubość worka powinna być niezmienna na całej powierzchni worka, • nadruk czarny dwustronny – „POPIÓŁ” wraz z grafiką i informacją tekstową zgodną ze wzorem ustalonym przez zamawiającego, wymiary nadruku co najmniej 200mm x 370mm, wydruk czytelny i wyraźny, bez zniekształceń, ostateczna treść grafiki zostanie ustalona po podpisaniu umowy, • pakowany w rolkach po minimum 10 szt. z perforacją umożliwiającą łatwe oddzielanie worków od siebie oraz taśmą ściągającą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18930000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca dołącza: - oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: - nie podlega wykluczeniu - załącznik nr 1 do SIWZ, -formularz ofertowy, - pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – tj: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach - przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach