Przetargi.pl
Dostawa notesów II Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE

Narodowe Centrum Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 01-231 Warszawa, ul. Płocka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 222 100 100 , fax. 222 100 101
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowe Centrum Kultury
  ul. Płocka 13
  01-231 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 222 100 100, fax. 222 100 101
  REGON: 14046841800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nck.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa notesów II Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa notesów II Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach