Przetargi.pl
Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem do budynków PIG-PIB

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 4592313 , fax. 22 4592023
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Rakowiecka 4
  00-975 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4592313, fax. 22 4592023
  REGON: 00033213300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgi.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem do budynków PIG-PIB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 klimatyzatorów wraz z montażem do budynków PIG-PIB wskazanych poniżej wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji budowlanej. Przedmiot zamówienia został podzielony na części: Część 1 – dostawę klimatyzatorów wraz z montażem do budynków PIG-PIB w Warszawie: Budynek im. Jana Wyżykowskiego przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie. • Pomieszczenie nr 50, moc chłodnicza 5,2kW – 2kpl. • Kancelaria główna – 3,5kW – 1kpl. • Pokój 120Ap – 3,5kW – 1kpl. • Pokój 121Ap – 3,5kW – 1kpl. Budynek im. Józefa Morozewicza przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie. • Pomieszczenie nr 21 (rozdzielnia) moc chłodnicza 7,0kW – 1kpl. wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej zawierającej system monitoringu sterujący pracą klimatyzatorów który posiada moduły wejść i wyjść do których należy podłączyć czujniki: IRDE, zalania, temperatury, wilgotności, dymu i pomiaru prądu. W/w system po przekroczeniu ustawionych progów jest w stanie wysłać wiadomość sms o przekroczeniu ustawionych parametrów pracy na wskazany numer telefonu (min 6 numerów). Wymagana komunikacja z modułem poprzez przeglądarkę internetową. • Pomieszczenie nr 06 (UPS) 7,0kW – 2kpl wraz z systemem monitoringu, który steruję naprzemienną pracą klimatyzatorów który posiada moduły wejść i wyjść do których należy podłączyć czujniki: IRDE, zalania, temperatury, wilgotności, dymu i pomiaru prądu. W/w system po przekroczeniu ustawionych progów jest w stanie wysłać wiadomość sms o przekroczeniu ustawionych parametrów pracy na wskazany numer telefonu (min 6 numerów). Wymagana komunikacja z modułem poprzez przeglądarkę internetową. • Pomieszczenie nr 217a ( biuro, wymiana jednostki ) 3,5kW – 1kpl. • Pomieszczenie nr 201 ( krosownia, wymiana jednostki) 3,5kW – 1kpl. wraz z podłączeniem i uruchomieniem systemu monitoringu sterującego pracą klimatyzatorów, który posiada moduły wejść i wyjść do których należy podłączyć czujniki: IRDE, zalania, temperatury, wilgotności, dymu i pomiaru prądu. W/w system po przekroczeniu ustawionych progów jest w stanie wysłać wiadomość sms o przekroczeniu ustawionych parametrów pracy na wskazany numer telefonu ( min 6 numerów). Wymagana komunikacja z modułem poprzez przeglądarkę internetową. • Pomieszczenie nr 24 ( krosownia ) – 7,0kW, 1kpl wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej zawierającej system monitoringu sterujący pracą klimatyzatorów który posiada moduły wejść i wyjść do których należy podłączyć czujniki: IRDE, zalania, temperatury, wilgotności, dymu i pomiaru prądu. W/w system po przekroczeniu ustawionych progów jest w stanie wysłać wiadomość sms o przekroczeniu ustawionych parametrów pracy na wskazany numer telefonu (min 6 numerów). Wymagana komunikacja z modułem poprzez przeglądarkę internetową. Budynek biurowy przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie • Pomieszczenie nr 202 (laboratorium) 3,5kW – 1kpl • Pomieszczenie nr 203 (laboratorium) 3,5kW – 1kpl • Pomieszczenie nr 211, moc chłodnicza 3,5kW – 1kpl (demontaż starej instalacji) • Pomieszczenie nr 313, moc chłodnicza 3,5kW – 1kpl (demontaż starej instalacji) • Pomieszczenie nr 316, moc chłodnicza 3,5kW – 1kpl • Pomieszczenie nr 317, moc chłodnicza 3,5kW – 1kpl Część 2 – dostawę klimatyzatorów wraz z montażem do budynków PIG-PIB w Gdańsku Oddział Geologii Morza PIG-PIB ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk • Pomieszczenie UPC – moc chłodnicza 4,0kW • Pomieszczenie serwerowni – moc chłodnicza 4,0kW Część 3 – dostawę klimatyzatorów wraz z montażem do budynków PIG-PIB w Kielcach Oddział Świętokrzyski PIG-PIB ul. Zgoda 21, 25-953 Kielce Pomieszczenie serwerowni – moc chłodnicza 3,5 kW Specyfikacja urządzeń: • Klimatyzator typu split o mocy chłodniczej 3,5kW Czynnik chłodniczy R32 Klasa energetyczna A++ SEER min 6,1 W/W Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej 22dB(A) Przepływ powietrza przez jednostkę wewnętrzną 600 m3/h Sterownik • Klimatyzator typu split o mocy chłodniczej 4,0kW Czynnik chłodniczy R410a Klasa energetyczna chłodzenia A++ SEER min 6,9 W/W Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej 25dB(A) Przepływ powietrza przez jednostkę wewnętrzną 770 m3/h Sterownik • Klimatyzator typu split o mocy chłodniczej 5,2kW Czynnik chłodniczy R32 Klasa energetyczna chłodzenia A++ SEER min 7,1 W/W Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej 28dB(A) Przepływ powietrza przez jednostkę wewnętrzną 840 m3/h Sterownik • Klimatyzator typu split o mocy chłodniczej 7,0kW Czynnik chłodniczy R32 Klasa energetyczna chłodzenia A++ SEER min 6,1 W/W Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej min 28dB(A) Przepływ powietrza przez jednostkę wewnętrzną 980 m3/h Sterownik Dokumentację projektową należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz właściwym organem administracji publicznej w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Opis montażu Lokalizację urządzeń oraz trasy przewodów freonowych i elektrycznych należy uzgodnić z inspektorem robót sanitarnych. Jednostki zewnętrzne należy usytuować na specjalnie: wykonanym fundamencie (obok budynku) lub przystosowanym uchwycie montażowym ściennym. Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych będzie realizowane grawitacyjnie na zewnątrz budynku lub do kanalizacji wewnętrznej. W przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych należy przewidzieć montaż pompki skroplin. Wykonawca w pomieszczeniach nr 06 (UPS), 201 oraz nr 24 ma obowiązek zapewnić pracę urządzeń w systemie redundantnym. W pomieszczeniu nr 24 pracuję istniejący klimatyzator marki LG (który przewidziany jest do pracy redundantnej z nowym klimatyzatorem). W pomieszczeniu nr 201 pracuję istniejący klimatyzator marki Midea (który przewidziany jest do pracy redundantnej z nowym klimatyzatorem). Rurociągi na ścianach pomieszczeń należy obudować listwą maskującą chyba, że istnieje możliwość prowadzenia przewodów w ścianach lub nad sufitem podwieszonym. W przypadku ingerencji w konstrukcję ścian należy ją odtworzyć do stanu istniejącego. Do zasilenia urządzeń w energię elektryczną należy wykorzystać istniejące rozdzielnie w uzgodnieniu z inspektorem robót elektrycznych, należy przewidzieć zabezpieczenia różnicowo prądowe z członem nadmiarowo-prądowym. W miejscach gdzie nie występuję sufit podwieszany, przewody kablowe należy prowadzić w specjalnych listwach maskujących. Wykonawca ma obowiązek przed planowanym montażem przedłożyć inspektorowi wymagany i uzgodniony z konserwatorem i urzędem miasta projekt budowlany instalacji klimatyzacji. Do projektu należy dołączyć karty urządzeń w celu akceptacji urządzenia. Projekt winien uwzględniać wszystkie rozwiązania techniczne związane z montażem jednostek, prowadzeniem instalacji freonowych, sterujących, elektrycznych oraz odprowadzenia skroplin. Na warunkach określonych w dokumentacji postępowania przetargowego i niniejszej umowy Zamawiający zamawia, kupuje i zleca a Wykonawca sprzedaje i zobowiązuje się do dostarczenia i montażu klimatyzatorów we wskazanych pomieszczeniach Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego określonych co do rodzaju i ilości wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji budowlanej,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39717200-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca wykaże, iż posiada Certyfikat dla przedsiębiorcy F Gaz wydany przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie instalowania, konserwacji lub serwisowania i likwidacji stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych zgodnie z art.29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych( Dz. U. z 2017 r. poz. 1567 z późn. zm)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Wzór oświadczenia zostanie opublikowany wraz z informacją z otwarcia ofert. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. -Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty dostęp do zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści załączonych dokumentów powinien wynikać: -zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, -czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach