Przetargi.pl
Budowa odcinka ulicy Łącznej (609,00mb) w Ostrowi Mazowieckiej – ze zjazdami i chodnikami od ul. Sikorskiego do ul. Stacyjnej.

Miasto Ostrów Mazowiecka ogłasza przetarg

 • Adres: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 296 795 433 , fax. 296 795 470
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ostrów Mazowiecka
  ul. 3-go Maja 66
  07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
  tel. 296 795 433, fax. 296 795 470
  REGON: 55066786000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.ostrowmaz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa odcinka ulicy Łącznej (609,00mb) w Ostrowi Mazowieckiej – ze zjazdami i chodnikami od ul. Sikorskiego do ul. Stacyjnej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa odcinka ulicy Łącznej (609,00mb) w Ostrowi Mazowieckiej – ze zjazdami i chodnikami od ul. Sikorskiego do ul. Stacyjnej. Odcinek I: Budowa obustronnych chodników i zjazdów, zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez Pana Mariana Pecurę w grudniu 2009 roku; Odcinek II: Budowa jednostronnego chodnika oraz zjazdów, zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez Firmę MATPROJEKT Mateusz Jurczyk z dnia 18.12.2017 roku; Odcinek III: Budowa odcinka ul. Łącznej wraz z przebudową infrastruktury technicznej, zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez AS-PROJEKT Joanna Raszkiewicz w listopadzie 2018 roku. Projektowany odcinek drogi przeznaczonej do budowy o łącznej długości 609 m zlokalizowany jest od istniejącej nawierzchni utwardzonej na wysokości działki ozn. nr ewid. 138/6 do ulicy Stacyjnej (droga wojewódzka 627). Zadanie obejmuje budowę jezdni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, pobocza oraz budowę dwóch skrzyżowań. Wybudowane zostaną chodniki, zjazdy indywidualne i publiczne od ulicy Sikorskiego do ul. Stacyjnej. Zostaną usunięte kolizje z telekomunikacyjną infrastrukturą podziemną i nadziemną. Zestawienie powierzchni i długości: Powierzchnie: - jezdnia z betonowej kostki brukowej -3 759,00 m2 - zjazdy z betonowej kostki brukowej - 511,10 m2 - chodniki z kostki betonowej -2 478,30 m2 - ułożenie betonowej płytki chodnikowej typu „STOP” gr. 8 cm - 16,00 m² Długości: - długość drogi utwardzonej - 609,00 mb - krawężniki wyniesione - 559,60 mb - krawężniki wtopione - 890,70 mb - obrzeża betonowe -1 377,10 mb Podstawowe parametry - klasa drogi - D - (km 0+000 - 0+609), - prędkość projektowa – Vp=30km/h, - kategoria ruchu – KR2, - szerokość jezdni - 6.0m, - szerokość chodników z kostki brukowej – 2 m, - przekrój poprzeczny jezdni – spadek jednostronny 2%, - przekrój poprzeczny chodnika – spadek jednostronny 2%, Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+000 – 0+609- kategoria ruchu – KR2 - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr 8 cm, - podsypka z piaskowo – cementowa gr. 3 cm, - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C50/30 – 20 cm, - warstwa mrozoochronna z piasku - 35 cm. Konstrukcja chodnika - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej – 8 cm, - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 – 3 cm, - warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C50/30 – 15 cm, - warstwa odcinająca z piasku gr. 35 cm. Chodniki zaprojektowano o szerokości 2 m. Przy jezdni ograniczone krawężnikami drogowymi 15x30 cm, z drugiej obrzeżami betonowymi 8x30 cm. Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej – 8 cm, - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 – 3 cm, - warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 stabilizowana mechanicznie C50/30– 20 cm, - warstwa odcinająca z piasku – 35 cm, Odwodnienie – branża sanitarna Odwodnienie ulicy Łącznej odbywać się będzie powierzchniowo, ze spadkiem w tereny przyległe w granicy pasa drogowego. Usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną – branża teletechniczna Zakres zadania obejmuje usunięcie kolizji istniejących sieci teletechnicznych operatora OPL oraz MM z nowoprojektowaną ulicą Łączną. Zakres robót: − rozbiórka linii kablowej napowietrznej od słupa zlokalizowanego przy działce nr 140 do słupa zlokalizowanego naprzeciw budynku nr 59 - 645 mb, − rozbiórka dziewięciu słupów wraz z osprzętem, − budowa nowych dziesięciu słupów typu SŻT8,5 wraz osprzętem, − budowa odcinków kabli napowietrznych – 288 mb, − budowa uziemienia słupów, − budowa odcinka jednotorowej kanalizacji kablowej – 602 mb − budowa studni kablowych SKR-1 – 10 szt 2. Gruz i kamień pozyskany w trakcie wykonywania prac Wykonawca przetransportuje, w ramach wynagrodzenia umownego, na miejsce wskazane przez Zamawiającego (na terenie miasta Ostrów Mazowiecka). 3. Zamawiający wymaga obecności na budowie co najmniej kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej w każdy dzień, w którym prowadzone będą roboty budowlane. 4. Wszystkie roboty w zakresie umowy należy wykonać pod nadzorem kierownika budowy, kierowników poszczególnych branż robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiającego. 5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu przez Inspektora Nadzoru wyników badania zagęszczenia podłoża i podbudowy jezdni, certyfikatów, deklaracji jakości, atestów i aprobat technicznych stosowanych materiałów zgodnych z Polskimi Normami, a po zakończeniu zadania złożenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z obmiarem robót w trzech egzemplarzach. 6. Wykonawca zobowiązany jest do składania comiesięcznego raportu wykonanych prac (z ilościami narastającymi) ilościowo-wartościowymi i procentowymi, sprawdzonego i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Raport należy dostarczyć Zamawiającemu do dnia 5 miesiąca następnego, za który jest sporządzony. 7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dokumentacji fotograficznej realizowanych robót i przekazywanie jej Zamawiającemu, a w szczególności udokumentuje: stan przed przystąpieniem do wykonywania robót, ważne etapy prac oraz stan po zakończeniu robót. 8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym za szkody i od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż wartość kontraktu brutto. 9. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kosztorysy ofertowe. 10. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być tak skonstruowany aby uwzględniał rozpoczęcie wykonywania robót oraz ich zakończenie zgodnie z postanowieniami SIWZ. Harmonogram powinien uwzględniać wymagania Zmawiającego określone w SIWZ oraz w umowie i zawierać w szczególności: opis elementów poszczególnych robót oraz usług, wartość elementów poszczególnych robót oraz usług, terminy realizacji kolejnych etapów przedmiotu umowy. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w zależności od konieczności wprowadzenia zmian w trakcie realizacji zamówienia. 12. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż: 1) roboty będące przedmiotem zamówienia mogą być objęte współfinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, 2) nieterminowe lub nienależyte wykonanie zamówienia, bądź też jego niewykonanie może narazić Zamawiającego na utratę powyższego dofinansowania. 13. Jeżeli na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy, a w szczególności opóźnień w realizacji umowy, zaniechania realizacji zamówienia lub nienależytego wykonywania zamówienia, dofinansowanie o którym mowa w ust. 12 pkt 1 nie zostanie przyznane, zostanie cofnięte lub utracone, Wykonawca niezależnie od kar umownych określonych w umowie zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości równej wartości dofinansowania powiększone o ewentualne odsetki wynikające z umowy o dofinasowaniu. 14. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi fakturami częściowymi (wystawianymi do osiągnięcia wysokości 90% wynagrodzenia umownego) za określony zakres zamówienia zrealizowany na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz fakturą końcową (min. 10% wynagrodzenia umownego) na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez nadzór obu stron. Pierwsza płatność może nastąpić po wykonaniu i odebraniu minimum 50% przedmiotu zamówienia. 15. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ma obowiązek wprowadzić organizację ruchu na czas prowadzenia prac w pasie drogowym, zgodnie z odrębnym projektem, zatwierdzonym przez Starostę Ostrowskiego. Oznakowanie należy utrzymać w odpowiednim stanie przez cały czas prowadzenia robót. 16. Szczegółowy zakres robót do realizacji określony jest w załączonych projektach: - Odcinek I: projekt stanowiący załącznik do decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej nr 2/11 z dnia 25-07-2011r., wykonany przez Pana Mariana Pecurę; - Odcinek II - projekt stanowiący załącznik do decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej nr 3/18 z dnia 13-04-2018r., wykonany przez MATPROJEKT Mateusz Jurczyk, ul. Łąkowa 12f, 05-135 Komornica. Projektantem branży drogowej jest mgr inż. Mateusz Jurczyk; - Odcinek III - projekt będący załącznikiem do decyzji nr 2/19 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z dnia 21-02-2019r., wykonany przez AS-PROJEKT Joanna Raszkiewicz ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn. Projektanci: branża drogowa: mgr inż. Mariusz Raszkiewicz, - telekomunikacyjna - mgr inż. Stanisław Olszewski. UWAGA!! Załączone projekty dotyczą całego zakresu prac związanych z budową ulicy Łącznej. Zakres zamówienia określony w: - dokumentacji z 2009 roku (Odcinek I) obejmuje tylko budowę obustronnych chodników i zjazdów; - dokumentacji z 2017 roku (Odcinek II) obejmuje tylko budowę jednostronnego chodnika oraz zjazdów; - dokumentacji z 2018 roku (Odcinek III) - obejmuje całość wskazanych prac. Wykonawca przy obliczaniu ceny proszony jest o uwzględnienie ww. uwag. 17. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków zewnętrznych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia. 18. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót budowlanych i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 19. Nazwy własne materiałów, produktów, urządzeń, usług, systemów lub procesów podanych w niniejszej specyfikacji lub złącznikach (a w szczególności w dokumentacji projektowej lub przedmiarach) służą wyłącznie do podania minimalnych wymagań i parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia ich innymi równoważnymi produktami, materiałami, urządzeniami, usługami, systemami lub procesami o parametrach równoważnych, nie gorszych niż opisane w wyżej wymienionych dokumentach. Jeśli Wykonawca skorzysta z tej możliwości i zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2019-08-29 do godz. 12:00
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 2. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (dotyczy tylko sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p) 3. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach