Przetargi.pl
SVA/NDM/4620-16/2019: Wykonanie przebudowy zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w garnizonie Orzysz – zadanie 35103

AMW SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03 , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Paderewskiego 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 101 21 00 do 03, fax. 22 101 21 04
  REGON: 14298987700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwsinevia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SVA/NDM/4620-16/2019: Wykonanie przebudowy zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w garnizonie Orzysz – zadanie 35103
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie przebudowy zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w garnizonie Orzysz – zadanie 35103 w następującym zakresie: 1) KANALIZACJA DESZCZOWA a. Roboty ziemne b. Odwodnienie wykopów c. Roboty demontażowe d. Roboty montażowe (kanały PP, kanały z rur PVC, kanały tłoczne, Próby szczelności, Inspekcja TV kanałów, Przepompownia PD1, PD2, Separatory substancji ropopochodnych, Regulatory przepływu, Studnie, Odwodnienie liniowe, Podejścia do rur spustowych, Przełączenia wpustów z kanalizacji sanitarnej do deszczowej, Wymiana istn separatora tłuszczu, Przełączenie istniejących separatorów do projektowanych układów tras kanalizacji deszczowej, Przewierty sterowane, Rury ochronne i zabezpieczenia rurami arota) 2) RENOWACJA KANALIZACJI SANITARNEJ a. Renowacja kanałów b. Renowacja studni c. Inspekcja TV kanałów 3) KANALIZACJA SANITARNA - Roboty ziemne a. Odwodnienie wykopów b. Roboty montażowe (Kanały, Inspekcja TV kanałów, Studnie, Przecisk Dn200, Rury ochronne i zabezpieczenia rurami arota) 4) SIEĆ WODOCIĄGOWA a. Roboty ziemne b. Roboty montażowe 5) OBSŁUGA GEODEZYJNA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10 do SIWZ). Do SIWZ została załączona tabela elementów rozliczeniowych (załącznik nr 11 do SIWZ) którą należy uzupełnić i złożyć do oferty. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (wraz z częścią socjalną) w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotowych robót. Obsługę geodezyjną inwestycji zapewnia Wykonawca wraz z wniesieniem do państwowego zasobu geodezyjnego i dostarczeniem map.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach