Przetargi.pl
Dostawa nici chirurgicznych i siatek do placówki PZZOZ.

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-250 Czeladź, Szpitalna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 7637636, , fax. (032) 2651430
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  Szpitalna 40
  41-250 Czeladź, woj. śląskie
  tel. (032) 7637636, , fax. (032) 2651430
  REGON: 27820930000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzzoz.bedzin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny oubliczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nici chirurgicznych i siatek do placówki PZZOZ.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nici chirurgicznych i siatek zgodnie z załączoną specyfikacją asortymentowo - cenową przedmiotu zamówienia stanowiącą Załącznik nr 2 do SIWZ do placówki Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, tj.: - Apteka Szpitalna – Szpital, ul. Małachowskiego 12, 42-500 Będzin, w okresie 12 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach