Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa worków na odpady segregowane do siedziby MPGK Sp. z .o.o. w Katowicach

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 40833 Katowice, ul. Obroki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3587657, 3587645, , fax. 323 587 661
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Obroki 140
  40833 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3587657, 3587645, , fax. 323 587 661
  REGON: 27013532800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa worków na odpady segregowane do siedziby MPGK Sp. z .o.o. w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa worków na odpady segregowane do siedziby MPGK Sp. z .o.o. w Katowicach przy ul. Obroki 140” – przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania: - Zadanie nr 1: worki z HD-PE na odpady z tworzyw sztucznych w ilości: 150 000 szt. - Zadanie nr 2: worki z LD-PE na odpady ze szkła w ilości: 60 000 szt. oraz worki LD-PE na odpady biodegradowalne w ilości: 180 000 szt. ZADANIE Nr 1 Worki na odpady z tworzyw sztucznych: Worki foliowe HD-PE w kolorze żółtym, półprzeźroczyste umożliwiające szybką ocenę zawartości bez konieczności otwierania worka. Wymiary worka 0,70 m x 1,05 m, grubość worka 0,027 mm i pojemność 120 l. Zgrzew boczny, wytrzymałość na rozerwanie 20 kg - sprawdzana poprzez wypełnienie worka ciężarem 20 kg i zawieszenie na taśmie. Worki powinny posiadać taśmę ściągającą umieszczoną w tunelu w górnej części worka. Worki muszą być konfekcjonowane w rolkach po 10 szt. w jednej rolce. Nadruk w kolorze czarnym (jednokolorowy), 1- stronny, potrójny ( raport co 35 cm). Treść nadruku : Logo MPGK wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. 40- 833 Katowice, ul. Obroki 140 Worek przeznaczony na : TWORZYWA SZTUCZNE Wrzucamy : - butelki (PET-y), skrzynki i inne opakowania, plastikowe nakrętki, zgniecione plastikowe opakowania po napojach i olejach spożywczych, zgniecione opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej, plastikowe worki, torebki i reklamówki, folie, plastikowe koszyki po owocach, pojemniki po wyrobach garmażeryjnych, styropian oraz opakowania wielomateriałowe np. kartony po mleku i sokach Nie wrzucamy : - opakowania po olejach przemysłowych, sprzęt AGD, twardych plastików, rur kanalizacyjnych, paneli, baterii, produktów z materiału PCV, gumy, oraz zużytych strzykawek Tak posegregowane odpady odbierane będą przez służby MPGK Sp. z o.o. 40-833 Katowice , ul. Obroki 140, tel. 32 / 358 76 06, 358 76 07, 358 76 11 , e-mail : info@mpgk.com.pl ZADANIE Nr 2 a) Worki na odpady ze szkła. Worki foliowe LD-PE w kolorze zielonym, półprzeźroczyste umożliwiające szybką ocenę zawartości bez konieczności otwierania worka. Wymiary worka 0,90 m x 0,50 m, grubość worka 0,050 mm i pojemność 80 l. Zgrzew boczny, wytrzymałość na rozerwanie 25 kg - sprawdzana poprzez wypełnienie worka ciężarem 25 kg i zawieszenie na taśmie. Worki powinny posiadać taśmę ściągającą umieszczoną w tunelu w górnej części worka. Worki muszą być konfekcjonowane w rolkach po 10 szt. w jednej rolce. Nadruk w kolorze czarnym (jednokolorowy), 1- stronny, potrójny ( raport co 35 cm). Treść nadruku : Logo MPGK wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. 40- 833 Katowice, ul. Obroki 140 Worek przeznaczony na : S Z K Ł O U W A G A ! Proszę nie tłuc szkła. Wrzucamy : - kolorowe i białe butelki, słoiki po napojach i żywności bez zanieczyszczeń innymi materiałami np. metalami, szklane opakowania np. po kosmetykach Nie wrzucamy : - szkła zbrojonego, lustra, szkła samochodowego , szkła cienkiego szklanek , kieliszków, szkła okiennego żarówek , świetlówek, lamp fluoroscencyjnych neonówek, lamp jarzeniowych, porcelany, zniczy, talerzy, doniczek, fajansu, szkła nietłukącego typu „ARCOROC” Tak posegregowane odpady odbierane będą przez służby MPGK Sp. z o.o. 40-833 Katowice , ul. Obroki 140, tel. 32 / 358 76 11, 358 76 12, 358 76 07 e-mail : info@mpgk.com.pl b) Worki na odpady biodegradowalne. Worki foliowe LD-PE w kolorze zielonym, półprzeźroczyste umożliwiające szybką ocenę zawartości bez konieczności otwierania worka. Wymiary worka 0,70 m x 1,05 m, grubość worka 0,055 mm i pojemność 120 l. Zgrzew boczny, wytrzymałość na rozerwanie 30 kg - sprawdzana poprzez wypełnienie worka ciężarem 30 kg i zawieszenie na taśmie. Worki powinny posiadać taśmę ściągającą umieszczoną w tunelu w górnej części worka. Worki muszą być konfekcjonowane w rolkach po 10 szt. w jednej rolce. Nadruk w kolorze czarnym (jednokolorowy), 1- stronny, potrójny ( raport co 35 cm). Treść nadruku : Logo MPGK wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. 40- 833 Katowice, ul. Obroki 140 Worek przeznaczony na : B I O O D P A D Y Do tego worka wrzucamy : - organiczne odpady ogrodowe ( liście , trawę , rozdrobnione gałęzie), gnijące owoce, obierki z warzyw i owoców, fusy z kawy i herbaty Nie wrzucamy : - resztek jedzenia innych niż warzywa i owoce - ziemi oraz darni Tak posegregowane odpady odbierane będą przez służby MPGK Sp. z o.o. 40-833 Katowice , ul. Obroki 140, tel. 32 / 358 76 85, e-mail : info@mpgk.com.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18930000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w formie: - pieniądza, - gwarancji bankowej, - gwarancji ubezpieczeniowej, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 1. Wadium winno być wniesione na okres związania ofertą (co najmniej 30 dni od terminu składania ofert) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wnoszone jest w pieniądzu środki muszą być na rachunku Zamawiającego przed terminem składania ofert. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być przekazane przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w ING BANK ŚLĄSKI S.A Oddział Katowice o numerze: 30 1050 1214 1000 0007 0000 4336 z adnotacją „Wadium do przetargu nr PN/1/2017 – za datę złożenia wadium w tej formie przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Numer IBAN: PL30 1050 1214 1000 0007 0000 4336, „kod SWIFT: INGBPLPW”. Uwaga!!! a. Zaleca się załączyć do oferty potwierdzenie złożenia wadium. b. Wadium w innych formach niż pieniądz należy złożyć w formie kserokopii (potwierdzonej „za zgodność”) załączonej do oferty. W kopercie zawierającej ofertę należy dodatkowo załączyć oryginał ww. dokumentu, który zostanie zwrócony na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. c. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 Pzp. d. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium, lub, gdy wadium zostanie wpłacone po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert, zostanie odrzucona. e. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. f. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych, w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1), 4) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 3. Zdolności technicznej lub zawodowej,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. 2. W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1), 4) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia zgodnie w wymogami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu stawianych Wykonawcom Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: a. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostaw zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ); c. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących: - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; - nazw oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 23 ustawy Pzp (Załącznik nr 6 do SIWZ). 5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dla uznania formalnej poprawności oferty, Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: a) Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e formularz ofertysporządzony najpóźniej na dzień składania oferty -Zał. nr 1 do SIWZ b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Sporządzony i podpisany najpóźniej na dzień składania oferty -Zał. nr 3 do SIWZ 6. Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt. 2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, w zakresie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1), 4) ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów trzecich, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 8. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przedstawiając w tym celu zobowiązanie w formie pisemnej takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 9. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 10. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach