Przetargi.pl
Kompleksowe świadczenie usług organizacyjnych oraz promocyjnych związanych z udziałem Gminy Ogrodzieniec w 20 Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości EXPO REAL 2017 w Monachium w ramach zadania pn. "Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej"

Gmina Ogrodzieniec ogłasza przetarg

 • Adres: 42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 6709700, , fax. 32 6709721
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ogrodzieniec
  Plac Wolności 25
  42-440 Ogrodzieniec, woj. śląskie
  tel. 32 6709700, , fax. 32 6709721
  REGON: 276258842
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ogrodzieniec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe świadczenie usług organizacyjnych oraz promocyjnych związanych z udziałem Gminy Ogrodzieniec w 20 Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości EXPO REAL 2017 w Monachium w ramach zadania pn. "Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zadania do Wykonawcy należy wykonanie następujących usług: 1) wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, gadżetów oraz reklama – publikacja prasowa, 2) organizacja stoiska promocyjnego na targach w Monachium.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79950000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach