Przetargi.pl
Dostawa, montaż, konfiguracja dostarczonych elementów składowych do serwerowni na potrzeby projektu realizowanego w ramach działania XI.1.2 RPO WŁ na lata 2014-2020.

Szkoła Podstawowa nr 206 im. Łódzkich Włókniarek w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-496 Łódź, Łozowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426588364 , fax. 426588362
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 206 im. Łódzkich Włókniarek w Łodzi
  Łozowa 9
  91-496 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426588364, fax. 426588362
  REGON: 470009653
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp206.edu.lodz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż, konfiguracja dostarczonych elementów składowych do serwerowni na potrzeby projektu realizowanego w ramach działania XI.1.2 RPO WŁ na lata 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, konfiguracja dostarczonych elementów składowych do serwerowni na potrzeby projektu realizowanego w ramach działania XI.1.2 RPO WŁ na lata 2014-2020.. 3.2 Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w „Opisie przedmiotu zamówienia”, (dalej jako OPZ), który stanowi Załącznik 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48822000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany wykazać.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach