Przetargi.pl
Dowóz i odwóz dzieci i uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobryszycach, Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomsku w roku szkolnym 2019/2020.

Gmina Dobryszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 97-505 Dobryszyce, ul. Wolności
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6811193, 6811168 , fax. 446 811 193
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobryszyce
  ul. Wolności 8
  97-505 Dobryszyce, woj. łódzkie
  tel. 044 6811193, 6811168, fax. 446 811 193
  REGON: 59064797700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: dobryszyce.i-bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz i odwóz dzieci i uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobryszycach, Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomsku w roku szkolnym 2019/2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie dowozu dzieci i uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobryszycach, Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomsku w roku szkolnym 2019/2020 tj. od dnia 2 września 2019r. do dnia 26 czerwca 2020 r. oraz ich odwozu wraz z opieką na podstawie biletów miesięcznych zgodnie z wyznaczonymi trasami. 1.2. Opis Przedmiotu Zamówienia 1.2.1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt biletów dla dzieci i uczniów uprawnionych do korzystania z usługi dowozu. Bilet miesięczny jest biletem imiennym i posługiwać może się nim osoba, której imię i nazwisko widnieje na bilecie. W razie kontroli wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość posiadacza biletu. Bilet miesięczny ważny jest jeden miesiąc tj.: od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca. Bilet dostarcza Wykonawca na swój koszt. Na bilety miesięczne obowiązują wszystkie ulgi ustawowe przewidziane dla komunikacji samochodowej. 1.2.2. Wykonawca zobowiązuje się do dowozu i odwozu dzieci i uczniów zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1.2.3. Szacunkowa łączna liczba dzieci i uczniów do dowozu do szkół i odwozu wynosi: 191. Liczba dzieci i uczniów są wielkościami podanymi na podstawie złożonych informacji przez Dyrektorów i Rodziców/Prawnych opiekunów, których dzieci będą dowożone do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomsku. 1.2.4. Wykonawca winien dowieźć dzieci i uczniów na zajęcia nie wcześniej niż 30 minut przed ich rozpoczęciem i nie później niż 5 minut przed ich rozpoczęciem. Określenie godzin dowozu i odwozu Wykonawca ustali z Dyrektorami szkół/placówek wskazanymi przez Zamawiającego. 1.2.5. Przejazdy dzieci i uczniów należy zapewnić w dni nauki szkolnej przewidziane organizacją roku szkolnego 2019/2020, począwszy od dnia 2 września 2019r. do dnia 26 czerwca 2020r. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz zgodnie z harmonogramem ustalonym na dzień odpracowania zajęć. 1.2.6. W miesiącach: zimowej przerwy świątecznej tj. od dnia 23.12.2019r. do dnia 31.12.2019 r. oraz ferii zimowych tj.: od dnia 13.01.2019r. do dnia 26.01.2020r. ceny biletów miesięcznych zmniejszone będą o 50%. 1.2.7. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy użyciu autobusów w ilości 2 szt. stanowiących własność Gminy Dobryszyce, a które zostaną przekazane Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy dzierżawy. Umowa dzierżawy 2 sztuk autobusów tj.: autosanu A10-10T Lider Midi – ilość miejsc siedzących 43 oraz autosanu A0909L.03.S - ilość miejsc siedzących 41, będzie obowiązywać od dnia 02.09.2019r. do dnia 26.06.2020r. Z tytułu umowy dzierżawy Wykonawca uiszczać będzie na rzecz Zamawiającego czynsz w wysokości 1.500,00 zł brutto miesięcznie odrębnie dla każdego pojazdu. Wykonawca w okresie dzierżawy zobowiązuje się do ponoszenie wszelkich kosztów związanych z bieżącą eksploatacją pojazdów oraz wynikłymi z tego tytułu bieżącymi naprawami. 1.2.8. Pojazdy służące do przewozu dzieci i uczniów oddane w dzierżawę są sprawne, spełniają wymogi bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), posiadają aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczoną. 1.2.9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i uczniów w czasie dowozu do szkół jak również w czasie odwozu ze szkół. Wykonawca podczas świadczenia każdego przewozu dzieci i uczniów zobowiązany jest zapewnić uczniom dodatkowo poza kierowcą, także opiekuna. Zamawiający wyklucza możliwość łączenia funkcji kierowcy i opiekuna. Funkcję opiekuna może sprawować osoba pełnoletnia, która jest zdolna do ponoszenia odpowiedzialności karnej, cywilnej za działanie lub zaniechanie w związku ze sprawowaną opieką. Osoba pełniąca funkcję opiekuna, będzie zobowiązana w szczególności do: zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu dzieci i uczniów do szkół, zapewnienia bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu dzieci i uczniów, opieki i zwracania uwagi na właściwe zachowanie się dzieci i uczniów w autobusie, a w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dzieci i uczniów w pojeździe, niedopuszczenie do dalszego przewozu, sprawdzenie stanu liczbowego dzieci i uczniów. Za bezpieczeństwo dzieci i uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice/ prawni opiekunowie. Podczas dowozu opiekun odprowadza dzieci do drzwi wejściowych do przedszkola i uczniów do drzwi wejściowych szkoły i przekazuje je wyznaczonemu przez Dyrektora nauczycielowi dyżurnemu. Podczas odwozów opiekun autobusu odbiera dzieci spod drzwi przedszkola i uczniów spod drzwi szkoły i wprowadza do autobusu zgodnie z ustalonym porządkiem. W przypadku dowozu do Specjalnego Ośrodka Szkolnego – Wychowawczego w Radomsku, opiekun zobowiązany jest odprowadzić z autobusu dziecko do przedszkola oraz uczniów do szkoły i przekazać osobie dyżurującej, a przy odwozie przyprowadzić dziecko z przedszkola i uczniów ze szkoły do autobusu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierowców autobusów, którzy posiadają uprawnienia, o których mowa w art.39a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58). 1.2.10. Zamawiający zastrzega, że możliwe są zmiany godzin przywozu i odwozu dzieci i uczniów wynikające z organizacji pracy przedszkola i szkoły. Zamawiający poinformuje o zmianach pisemnie, telefonicznie lub e-mailem nie później niż trzy dni przed wprowadzanymi zmianami. 1.2.11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 1.2.12. Odwóz i przywóz dzieci i uczniów na wyznaczonej trasie będzie odbywał się z istniejących przystanków autobusowych oraz w miejscach wsiadania i wysiadania i uczniów ustalonych z Zamawiającym. Szczegółowe rozkłady przywozu i dowozu dzieci i uczniów ustala Wykonawca z Zamawiającym. Wykonawca dostosuje świadczenie usług do planu zajęć przedszkolnych i lekcyjnych, a także wszelkich zmian w czasie roku szkolnego. Ostateczna liczba dowożonych dzieci i uczniów, a także godziny i trasy przywozu i odwozu mogą ulec zmianie nie wpływając na cenę biletu miesięcznego podanego w ofercie. Ewentualne zmiany liczby dzieci i uczniów Zamawiający zgłosi Wykonawcy na co najmniej trzy dni przed początkiem kolejnego miesiąca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Z uwagi na to, iż jest to postępowanie o zamówienie publiczne, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium (art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1986 ze zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający, wymaga aby Wykonawca posiadał aktualne uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, tj.: posiada aktualną na czas trwania zamówienia licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 58 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) wykaz usług, które Wykonawca powierzy podwykonawcom – z wykorzystaniem wzoru określonego w Załączniku Nr 6 do SIWZ (zgodnie z punktem 26.2 SIWZ Wykonawca, który nie będzie powierzał usług podwykonawcom przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie dołącza do oferty w/w załącznika), 3) w przypadku oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 4) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca załącza do oferty w formie pisemnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach