Przetargi.pl
Remont i modernizacja pomieszczeń drugiego oddziału

2 Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 90-640 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 632 22 03 , fax. 0-42 632 22 74
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 2 Dom Pomocy Społecznej
  ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32
  90-640 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 632 22 03, fax. 0-42 632 22 74
  REGON: 29588600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://2dps.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: pomoc społeczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i modernizacja pomieszczeń drugiego oddziału
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont i modernizacja pomieszczeń drugiego oddziału
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach