Przetargi.pl
Dostawa, montaż i instalacja urządzeń systemu zasilania awaryjnego wraz z akcesoriami

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-844 Katowice, ul. Stanisława Kossutha 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2546031 , fax. 32 2541717
 • Data zamieszczenia: 2022-10-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
  ul. Stanisława Kossutha 6
  40-844 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2546031, fax. 32 2541717
  REGON: 271590804
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ietu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i instalacja urządzeń systemu zasilania awaryjnego wraz z akcesoriami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż instalacja i uruchomienie urządzeń systemu zasilania awaryjnego 230/400VAC 72kVA z baterią akumulatorów z akcesoriami (dalej „Urządzenia”). System zasilania awaryjnego ma się składać z elementów wyszczególnionych w Specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1 do SWZ.System zasilania awaryjnego ma być zintegrowany z istniejącą rozdzielnicą szynową 0,4 kV o prądzie znamionowym szyn 1000A znajdującą się w pomieszczeniu 03 w siedzibie Zamawiającego (dokumentacja rozdzielnicy do wglądu u Zamawiającego). Miejscem montażu i instalacji urządzeń systemu zasilania awaryjnego z akcesoriami jest pomieszczenie 08 w siedzibie Zamawiającego, które należy do tego zadania przystosować. Schemat pomieszczenia przedstawiony jest w załączniku Nr 8 do SWZ.Zakres robót przystosowawczych stanowi integralną część zamówienia i polegać będzie na: 1. rozebraniu ścianki działowej gr. 10 cm., 2. wykonaniu okładziny w płyty p.poż 12,5 mm na ścianie o wymiarach 5,70m x 2,62m, 3. częściowej wymianie tynków ścian, 4. wykonaniu gładzi gipsowej ścian i sufitów, 5. robotach malarskich farbami lateksowymi, 6. wymianie drzwi i okien na nowe o ognioodporności EI 30, 7. wykonaniu klimatyzacji w oparciu o dwa klimatyzatory typu split o mocy 5 kW każdy, 8. wykonaniu posadzki technicznej z płytek gressowych, 9. wywozie i utylizacji odpadów.Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi Urządzeń. Szkolenie musi zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego a jego zakres obejmować obsługę i eksploatacje przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga aby:1. wraz z ofertą Wykonawca dostarczył dokumentację techniczną producenta, specyfikację techniczną producenta lub instrukcję obsługi producenta, w postaci papierowej, plików pdf lub linków do dokumentów na stronach producenta potwierdzającą spełnianie wymagań przedstawionych w Specyfikacji technicznej. Dostarczone dokumenty muszą być opracowane w języku polskim lub angielskim.2. instalacja Urządzeń, pełna konfiguracja oraz szkolenia były przeprowadzone w normalnych godzinach pracy Zamawiającego tj. między godz. 8:00 a 16:00 pod nadzorem personelu Zamawiającego; 3. wszystkie Urządzenia były ze sobą w pełni kompatybilne;4. poszczególne Urządzenia były rozmieszczone zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;Zamawiający wymaga, aby została zapewniona możliwość rozbudowy Urządzeń oraz dostępność części zamiennych dla wyżej ww. Urządzeń przez okres co najmniej 3 lat od momentu odbioru przedmiotu zamówienia.Dodatkowe wymagania:1. dostarczane produkty winny pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 3 do SWZ, będącym integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31430000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1. pieniądzu;2. gwarancjach bankowych;3. gwarancjach ubezpieczeniowych;4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080).Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:ING Bank Śląski S.A. O/Chorzów43 1050 1243 1000 0010 0067 2137z dopiskiem „Wadium w postępowaniu na dostawę urządzeń systemu zasilania gwarantowanego – ZP/26/TP-1/FA/2022.”UWAGA: Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w postaci elektronicznej jako oryginał gwarancji lub poręczenia, co oznacza, że wymagana jest forma elektroniczna dokumentu.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;2. z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych;7. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona .2Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 98 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:1. posiadają zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.2. posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca:- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł;- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400 000,00 zł, gwarantującą wykonanie zamówienia,4. posiadają zdolności techniczne i zawodowe.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto;Przez realizację odpowiadającą swoim zakresem przedmiotowi zamówienia Zamawiający rozumie dostawę i montaż urządzeń systemów zasilania gwarantowanego 230V AC wraz podłączeniem baterii akumulatorów, remont rozdzielni 0,4kV o prądzie znamionowym szyn minimum 160A.- dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyła w realizacji zamówienia w charakterze kierownika robót instalacyjnych o poniżej wskazanych uprawnieniach:a) osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;b) osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby inżynierów budownictwa;- dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyła w realizacji zamówienia w charakterze kierownika robót projektowych o poniżej wskazanych uprawnieniach:a) osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;b) osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby inżynierów budownictwa;- dysponuje co najmniej dwiema osobami o poniżej wskazanych uprawnieniach, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia w charakterze montera instalacji elektrycznych, posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa w szczególności ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, pozwalające na realizacje prac zgodnie za) rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci tj.:- posiadającymi ważne świadectwa kwalifikacyjne typu „E” Gr. 1 minimum pkt. 2, 3 i 10 w zakresie pkt. 2) w zakresie konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym,- posiadającymi ważne świadectwa kwalifikacyjne typu „D” Gr. 1 minimum pkt. 2, 3 i 10 w zakresie pkt. 2) w zakresie konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym,albob) rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. poz. 1392), tj.- posiadającymi ważne świadectwa kwalifikacyjne typu „E” Gr. 1 minimum pkt. 2, 3, 4, 12 i 13 w zakresie pkt. 2) w zakresie konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;- posiadającymi ważne świadectwa kwalifikacyjne typu „D” Gr. 1 minimum pkt. 2, 3, 4, 12 i 13 w zakresie pkt. 2) w zakresie konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.Uwaga: Dopuszcza się posiadanie ww. uprawnień łącznie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach