Przetargi.pl
Dostawa, montaż i instalacja unitów stomatologicznych w Centrum Diagnostyczno-Specjalistycznym w Warszawie, ul. Borysa Sawinkowa (dawniej Dąbrowszczaków) 5a

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego ogłasza przetarg

 • Adres: 03719 Warszawa, ul. Jagiellońska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226 194 756 , fax. 022 6193560, 6196138
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
  ul. Jagiellońska 34
  03719 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 194 756, fax. 022 6193560, 6196138
  REGON: 31141500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpzlo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i instalacja unitów stomatologicznych w Centrum Diagnostyczno-Specjalistycznym w Warszawie, ul. Borysa Sawinkowa (dawniej Dąbrowszczaków) 5a
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja czterech unitów stomatologicznych wraz z wyposażeniem we wskazanych gabinetach stomatologicznych mieszczących się w Centrum Diagnostyczno-Specjalistycznym w Warszawie, przy ul. Borysa Sawinkowa (dawniej Dąbrowszczaków) 5a – oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i prawidłowej eksploatacji sprzętu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 500,00 PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oświadczenie to składa każdy z wykonawców. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach