Przetargi.pl
wykonanie dokumentacji projektowych

Nadleśnictwo Jabłonna ogłasza przetarg

 • Adres: 05110 Jabłonna, ul. Wiejska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 744 933 , fax. 227 744 596
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Jabłonna
  ul. Wiejska 20
  05110 Jabłonna, woj. mazowieckie
  tel. 227 744 933, fax. 227 744 596
  REGON: 1256715700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jablonna.warszawa.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie dokumentacji projektowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie częściowe nr 1 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy trzech studni głębinowych wraz z przyłączem. Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie trzech projektów budowy studni głębinowych wraz z przyłączami: 1. Wykonanie projektu budowy studni głębinowej wraz z przyłączem i hydrofornią do budynku mieszkalnego dwurodzinnego przy ul. Wiejskiej 9 w Jabłonnie: 1) Etap I: sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, 2) Etap II: Sporządzenie projektu robót geologicznych, sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej, sporządzenie operatu wodnoprawnego, uzyskanie stosownych decyzji, 3) Etap III: sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego, 4) Etap IV: Zgłoszenie robót do miejscowego starostwa, uzyskanie zgody właściwego urzędu na realizację robót. Lokalizacja: na terenie działki nr ew. 18/5, obr. Józefów II w miejscowości Jabłonna, gm. Jabłonna. 2. Wykonanie projektu budowy studni głębinowej wraz z przyłączem i hydrofornią do kontenera socjalnego przy ul. Leśnej 8 w Skrzeszewie: 1) Etap I: sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, 2) Etap II: Sporządzenie projektu robót geologicznych, sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej, sporządzenie operatu wodnoprawnego, uzyskanie stosownych decyzji, 3) Etap III: sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego, 4) Etap IV: Zgłoszenie robót do miejscowego starostwa, uzyskanie zgody właściwego urzędu na realizację robót. Lokalizacja: na terenie działki nr ew. 428/5 obr. Komornica w miejscowości Skrzeszew, gm. Wieliszew. 3. Wykonanie projektu budowy studni głębinowej wraz z przyłączem i hydrofornią do budynku jednorodzinnego osady Leśnictwa Kąty Węgierskie. 1) Etap I: sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, 2) Etap II: Sporządzenie projektu robót geologicznych, sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej, sporządzenie operatu wodnoprawnego, uzyskanie stosownych decyzji, 3) Etap III: sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego, 4) Etap IV: Zgłoszenie robót do miejscowego starostwa, uzyskanie zgody właściwego urzędu na realizację robót. Lokalizacja: na terenie działki nr ew. 597/1 w miejscowości Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt. Zadanie częściowe nr 2 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dwóch oczyszczalni przydomowych. Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch projektów budowy oczyszczalni przydomowych wraz z przyłączami: 1. Wykonanie projektu budowy oczyszczalni przydomowej wraz z przyłączami do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz kancelarii Leśnictwa Kolonia w Wólce Kikolskiej: 1) Etap I: sporządzenie operatu wodno – prawnego, uzyskanie stosownych decyzji, 2) Etap II: sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego, 3) Etap III: Zgłoszenie robót do miejscowego starostwa, uzyskanie zgody właściwego urzędu na realizację robót, 4) Etap IV: Prowadzenie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji. Lokalizacja: na terenie działki nr ew. 99/3 w miejscowości Wólka Kikolska, gm. Pomiechówek. 2. Wykonanie projektu budowy oczyszczalni przydomowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z kancelarią Leśnictwa Szczypiorno w Szczypiornie: 1) Etap I: sporządzenie operatu wodno – prawnego, uzyskanie stosownych decyzji, 2) Etap II: sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego, 3) Etap III: Zgłoszenie robót do miejscowego starostwa, uzyskanie zgody właściwego urzędu na realizację robót, 4) Etap IV: Prowadzenie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji. Lokalizacja: na terenie działki nr ew. 58/1 w miejscowości Szczypiorno, gm. Pomiechówek. Zadanie częściowe nr 3 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku gospodarczego w Szczypiornie i budowy wiaty na terenie Leśnej Bazy Lotniczej Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch dokumentacji projektowych: 1. Wykonanie projektu przebudowy budynku gospodarczego w Szczypiornie: 1) Etap I: Sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego, 2) Etap II: Uzyskanie pozwolenia na przebudowę budynku, 3) Etap III: Prowadzenie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji. Lokalizacja: na terenie działki nr ew. 58/1 w miejscowości Szczypiorno, gm. Pomiechówek. 2. Wykonanie projektu budowy wiaty na terenie Leśnej Bazy Lotniczej: 1) Etap I: Sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego, 2) Etap II: zgłoszenie robót do miejscowego starostwa, uzyskanie zgody na realizację robót. Lokalizacja: na terenie działki nr ew. 7/9 obręb 6-10-01 w miejscowości Warszawa - Bemowo, gm. Warszawa. Zadanie częściowe nr 4 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy miejsca postoju pojazdów wraz z zagospodarowaniem terenu w Leśnictwie Poniatów Opis: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego. Lokalizacja: na terenie działki nr ew. 419 w obrębie Komornica, gm. Wieliszew.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie: 1) „Oferta”, sporządzona zgodnie z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale IV SIWZ, 2) "zestawienie wartości szczegółowych", sporządzone zgodnie z treścią załącznika nr 1 do oferty zamieszczonego w Rozdziale IV SIWZ (dotyczy tylko zadania częściowego nr 2 i 3). Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć: 1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 Rozdziału I SIWZ. 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów lub pełnomocnictw złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. 3. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa, o których mowa w pkt 8.2.2. Rodziału I SIWZ, udzielała osoba inna niż uprawniona do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub umowy spółki, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo to powinno wyraźnie wskazywać: 1) jakiego postępowania dotyczy, 2) jakie podmioty występują wspólnie, 3) kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcję pełnomocnika, 4) jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik, 5) na jaki okres jest udzielone. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach