Przetargi.pl
Dostawa mobilnej pracowni komputerowej do Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, ul. Polna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 218 05 44 , fax. 86 218 05 44
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży
  ul. Polna 16
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 86 218 05 44, fax. 86 218 05 44
  REGON: 20071824000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://lcre.lomza@interia.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mobilnej pracowni komputerowej do Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnej pracowni komputerowej dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na rzecz realizacji zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach projektu "Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji" współfinansowanego przez Unie Europejską o numerze WND-RPPD.03.01.02-IZ.00-20-0212/16 (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020), umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0212/16 z dnia 28 sierpnia 2018r. Przedmiot zamówienia zostanie przekazany szkole objętej wsparciem w ramach w/w projektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: wg SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wg SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach