Przetargi.pl
Zakup z dostawą materiałów do konserwacji oznakowania pionowego oraz poziomego dróg dla potrzeb MPGKiM ZB

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, ul. Akademicka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy
  ul. Akademicka 22
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip-lomza.pl/mpgkim/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup z dostawą materiałów do konserwacji oznakowania pionowego oraz poziomego dróg dla potrzeb MPGKiM ZB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą materiałów do konserwacji oznakowania pionowego i poziomego dróg. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części, z których każda będzie oceniania oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia, bądź na wybrane z nich. 2. Część nr 1 zamówienia - Słupki drogowe. 3. Część nr 2 zamówienia - Znaki drogowe (podkłady, lica, znaki, folie, materiały uzupełniające). 4. Część nr 3 zamówienia - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 5. Część nr 4 zamówienia - Materiały do poziomego oznakowania dróg. 6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wraz z opisem oraz wymaganiami został określony w Rozdziale III SIWZ oraz Załączniku nr 7 i 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34992200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach