Przetargi.pl
Dostawa mleka i przetworów mlecznych oraz pieczywa

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20049 Lublin, Al. Racławickie
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 183 203 , fax. 261 183 203
 • Data zamieszczenia: 2018-12-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
  Al. Racławickie 23
  20049 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 261 183 203, fax. 261 183 203
  REGON: 43102223200011
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1wszk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mleka i przetworów mlecznych oraz pieczywa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i przetworów mlecznych oraz pieczywa zgodnie z ofertą cenową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załączniki nr 1.1.-1.2. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w 2 zadaniach: Zadanie nr 1 – Dostawa mleka i przetworów mlecznych – dostawy do 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin. Zadanie nr 2 – Dostawa pieczywa i mąki pszennej – dostawy do 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres zawierają załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawców, którzy składają ofertę decyzji Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu do wprowadzania do obrotu lub produkcji w zakresie rodzaju żywności objętej przedmiotem zamówienia, o której mowa w z art. 61 i 62 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2018 poz. 1541)) (dotyczy zad. nr 1 i 2) i /lub decyzji państwowej inspekcji weterynaryjnej, która dopuszcza Wykonawcę do produkcji/obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego (dotyczy zad. nr 1)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony i podpisany Formularz oferty Wykonawcy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, b) Formularz cenowy, według kosztów dostawy przedmiotu zamówienia, określonego w załącznikach nr 1.1-1.2 do SIWZ c) podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ d) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy – wzór załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą , który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Warunek ten powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach