Przetargi.pl
DOSTAWA MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ DO STOSOWANIA NA ZIMNO W ILOŚCI 110 TON DLA ODDZIAŁÓW TERENOWYCH I GRUPY INTERWENCYJNEJ ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska 127
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4591800 , fax. 77 4581352
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4591800, fax. 77 4581352
  REGON: 00012652800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ DO STOSOWANIA NA ZIMNO W ILOŚCI 110 TON DLA ODDZIAŁÓW TERENOWYCH I GRUPY INTERWENCYJNEJ ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej do stosowania na zimno w ilości 110 ton dla Oddziałów Terenowych i Grupy Interwencyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu zgodnie z warunkami specyfikacji. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 44113700-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę mieszanki mineralno-bitumicznej w ilościach: - ZDW Oddział Terenowy Grodków, ul. Wrocławska 59 - w ilości 10 ton, - ZDW Oddział Terenowy Głubczyce, ul. Kościuszki 8 - w ilości 50 ton, - ZDW Oddział Terenowy Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 3 - w ilości 40 ton, - ZDW Grupa Interwencyjna Opole, ul. Oleska 127 - w ilości 10 ton.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441137002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdwopole.biuletyn.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach