Przetargi.pl
Dostawa sprzętu do studia wirtualizacji i studia wizualizacji Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie - część I (studio wirtualizacji)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 448 47 00 , fax. 077 4352989
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
  ul. Armii Krajowej 7 7
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. 077 448 47 00, fax. 077 4352989
  REGON: 53219267700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.nysa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu do studia wirtualizacji i studia wizualizacji Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie - część I (studio wirtualizacji)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pod nazwą: Zakup urządzeń i niezbędnego wyposażenia do świadczenia nowych usług dla biznesu przez Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. 2. Przedmiot zamówienia polega na utworzeniu studia wirtualizacji, w budynku Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie i obejmuje: a) Stworzenie projektu wykonawczego budowy środowiska (do akceptacji przez Zamawiającego), w szczególności zawierającego: (a1) zestawienie sprzętu, (a2) zestawienie oprogramowania, (a3) zaproponowane nazewnictwo, (a4) schematy połączeń, (a5) założenia konfiguracyjne, (a6) testy akceptacyjne. b) Dostarczenie wymaganego sprzętu i oprogramowania (sprzęt musi być dostarczony w fabrycznych opakowaniach i rozpakowany w siedzibie Zamawiającego): (b1) serwer do wirtualizacji - 3 sztuki, (b2) pamięć masowa (macierz dyskowa) - 1 sztuka, (b3) przełączniki SAN (przełączniki Fibre Channel) - 2 sztuki, (b4) szafa teleinformatyczna (szafa serwerowa z wyposażeniem) - 1 sztuka, (b5) biblioteka taśmowa - 1 sztuka, (b6) oprogramowanie do backupu (oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych wraz z systemem operacyjnym), (b7) oprogramowanie do wirtualizacji, (b8) oprogramowanie do zarządzania. c) Instalację i konfigurację sprzętu i oprogramowania zgodnie z wymogami Zamawiającego w szczególności: (c1) złożenie i instalacja sprzętu w szafie RACK, (c2) zestawienie połączeń sieciowych, (c3) konfiguracja przestrzeni dyskowych, (c4) stworzenie i implementacja polityk backupu, (c5) wdrożenie funkcjonalności klastra wirtualizacyjnego na dostarczonych serwerach, (c6) migracja wskazanych przez Zamawiającego serwerów fizycznych na platformę wirtualną, (c7) wdrożenie systemu monitoringu dostarczonej infrastruktury i oprogramowania, (c8) testy akceptacyjne wdrożonych funkcjonalności, (c9) szkolenia: (c9.1) 2-dniowe szkolenie w siedzibie Zamawiającego z wdrożonego rozwiązania; (c9.2) 1-dniowe autoryzowane szkolenie w siedzibie Zamawiającego z wdrożonego systemu monitoringu. d) Stworzenie dokumentacji powykonawczej. e) Świadczenie usług wsparcia technicznego w okresie 36 miesięcy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w załączniku nr 7 do SIWZ. 4. Podane ewentualnie w załączniku nr 7 do SIWZ nazwy handlowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu i nie wskazuje na konieczność zastosowania konkretnego wyrobu lub konkretnego producenta. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe Wykonawca może zaoferować równoważny asortyment sprzętu nie gorszy niż asortyment wskazany przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 488200002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu każdy Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w punkcie 12.1 SIWZ. Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą. 3. Wadium może być wniesione w jednej z kilku następujących form: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ustęp 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK PEKAO B.P.S.A. O/Nysa - nr rachunku: 50 1020 3714 0000 4102 0012 7415 Z dopiskiem: Wadium do postępowania ZP 10/2012. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na rachunek Zamawiającego. Kserokopię bankowego dowodu wpłaty wadium (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) Wykonawca dołącza do oferty. 5. Pozostałe niepieniężne formy wadium - w oryginale, winny być złożone w Sekretariacie (pokój nr 20) przy ul. Armii Krajowej 7 w Nysie do godziny 10:00 w dniu 07.12.2012 r. Kserokopię niepieniężnej formy wadium (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) Wykonawca dołącza do oferty. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny być wystawione na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy, a jego oferta zgodnie z art. 24 ust. 4 zostanie uznana za odrzuconą. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 9.12. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9.7, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca nie złoży na wezwanie Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pwsz.nysa.pl/przetargi/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach