Przetargi.pl
Dostawa mięsa i produktów mięsnych

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu ogłasza przetarg

 • Adres: 78-600 Wałcz, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 67 258 44 61 , fax. 67 258 44 61 wew. 448
 • Data zamieszczenia: 2018-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
  Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99
  78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 67 258 44 61, fax. 67 258 44 61 wew. 448
  REGON: 14273335600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.walcz.cos.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytucja gospodarki budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa i produktów mięsnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i produktów mięsnych. Mięso i produkty mięsne muszą być wysokiej jakości, spełniać wymagania jakościowe dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich normach, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP. Mięso i produkty mięsne będą przechowywane u zamawiającego, w pojemnikach wykonawcy do czasu kolejnej dostawy (pojemniki czyste, bez obcych zapachów, mające atesty, powinny być przeznaczone tylko do jednego rodzaju asortymentu).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach