Przetargi.pl
Przebudowa drogi pożarowej nr 1 na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec w 2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mirosławiec ogłasza przetarg

 • Adres: 78650 Mirosławiec, ul. Wolności
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 672 595 094 , fax. 672 596 331
 • Data zamieszczenia: 2018-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mirosławiec
  ul. Wolności 30
  78650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie
  tel. 672 595 094, fax. 672 596 331
  REGON: 57006444100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_miroslawiec
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowiści prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi pożarowej nr 1 na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec w 2018 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi pożarowej nr 1 na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec w 2018 r. Przedmiot zamówienia dotyczy dojazdu pożarowego nr 1 o długości około 560 m , który zlokalizowany jest na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec – Leśnictwo Mirosławiec, położonego w gminie Mirosławiec, powiat wałecki, w województwie zachodniopomorskim. Planowany do przebudowy dojazd pożarowy przebiega przez następujące działki: 8086, 8085/1, 8085/2, 348/3, obręb 0035 Łowicz Wałecki. Istniejący dojazd położony jest i przebiega w linii istniejącej drogi leśnej o nawierzchni gruntowej. Szerokość jezdni jest zmienna i wynosi około 3,0 m. W chwili obecnej droga jest w złym stanie technicznym. Krawędzie jezdni są nieczytelne, droga częściowo porośnięta jest trawą, widoczne są miejsca wymieszania podłoża z materiałem drogi. Droga na większości odcinka utraciła nośność. Droga ma swój początek w miejscu włączenia do drogi powiatowej 1984Z a koniec znajduje się na terenie leśnym. Droga służy jako dojazd pożarowy oraz w celu udostępnienia turystycznego lasu. Zaprojektowano wycinkę drzew kolidujących ze skrajnią projektowanej drogi leśnej. Wykonawca robót, w ciągu 7 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy, przy pomocy geodety przedstawiciela Zamawiającego i kierownika budowy wytyczy przebieg drogi i oznaczy drzewa do wycinki. Przebieg drogi i kolidujące z drogą drzewa muszą być tak oznaczone, aby możliwe było późniejsze wykonanie drogi wraz ze wszystkimi parametrami, takimi jak poszerzenia na łukach, wyłukowania zjazdów, skrzyżowania, mijanki, pobocza, rowy, projektowane nasypy i wykopy. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót związanych z wytyczeniem przebiegu drogi i oznakowaniem drzew do wycinki. W ciągu 3 dni od zgłoszenia, Zamawiający dokona kontroli przeprowadzonych robót i, jeśli nie będzie miał uwag, Wykonawca przystąpi do wycinki drzew i wywozu drewna. Karcze zostaną złożone w lesie w miejscu wskazanym przez Inwestora lub w lesie poza koroną drogi. Ze względów bezpieczeństwa, w okresie prowadzenia prac usuwania drzew zabrania się wykonywania prac budowlanych. Zamawiający zastrzega, że okres przeprowadzania prac usuwania drzew i wywozu drewna nie przekroczy 7 dni kalendarzowych. Po wykonaniu w/w robót, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o możliwości kontynuowania prac budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ): Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, Załącznik nr 7 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt budowlany, Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt wykonawczy, Załącznik nr 10 do SIWZ – Przedmiar robót. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, a w szczególności zgodnie m.in. z: 1) ustawą Prawo zamówień publicznych, 2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1202 – dalej „Pb”), 3) normami i instrukcjami obowiązującymi w Lasach Państwowych. Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie i dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu robót budowlanych wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1570) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz 30 ust. 4 Pzp a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażanie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących robotami budowlanymi, dostawców materiałów budowlanych. 2) Wykonawca lub podwykonawca przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ppkt. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018 poz. 917) wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 3) Pozostałe wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, tj. sposób udokumentowania zatrudnienia osób zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp, jak również uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań określonych powyżej, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 3 500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset gr. 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45 ust. 6 Pzp, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 2018 poz. 110). Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP S.A. O/Wałcz nr rachunku: 53 1020 2847 0000 1402 0070 3231 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na: Przebudowa drogi pożarowej nr 1 na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec w 2018 r. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Pzp. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 5). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Pzp .
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Oferta musi zawierać: 1. formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), 2. oświadczenie, o którym mowa w części 7 SIWZ pkt 7.1. ppkt. 1 (oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu), 3. zobowiązanie, o którym mowa w części 8 SIWZ pkt 8.2., (zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy), 4. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikało przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 5. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 ze zmianami), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 6. kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389). Brak kosztorysu ofertowego skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z: Art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.”

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach