Przetargi.pl
Dostawa mebli na potrzeby realizacji projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu"

Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, Plac Kazimierza Jagiellończyka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 055 6112050, 6112082 , fax. 556 112 060
 • Data zamieszczenia: 2020-12-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID
  Plac Kazimierza Jagiellończyka 1
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 055 6112050, 6112082, fax. 556 112 060
  REGON: 95144500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiatowid.elblag.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli na potrzeby realizacji projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres zamówienia wchodzą meble biurowe, meble tapicerowane oraz pozostałe meble (w tym m.in. stoliki, krzesła, absorber z blatem). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg poniższego podziału: 1) część I – dostawa mebli biurowych, zgodnie ze specyfikacją określoną w pkt. II załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, 2) Część II – dostawa mebli tapicerowanych i pozostałych mebli, zgodnie ze specyfikacją określoną w pkt. III załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. UWAGA: w zakres zamówienia oprócz dostawy wchodzą wszelkie elementy składające się na poprawną realizację zamówienia, w szczególności: transport zamówienia do siedziby Zamawiającego, wypakowanie, montaż, ustawienie we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji docelowej, świadczenie serwisu gwarancyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części, w tym rodzaje asortymentowe, parametry techniczne, dane ilościowe zawiera ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ. Wymagania wobec wybranych elementów przedmiotu zamówienia, których spełnienie Wykonawcy zobowiązani są potwierdzić dokumentami, o których mowa w pkt. XI ppkt 9 lit. e) SIWZ, określone zostały w ZAŁĄCZNIKU NR 1A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 1) dla części I zamówienia: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) 2) dla części II zamówienia: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy PKO BP SA O/ELBLĄG 75 1020 1752 0000 0502 0130 7479 z dopiskiem: WADIUM: Dostawa mebli - NP.261.7.2020 – CZĘŚĆ ….* * wpisać część zamówienia (I lub II), w odniesieniu do której Wykonawca wnosi wadium 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza uważa się termin uznania kwoty na podanym wyżej rachunku Zamawiającego. Wykonawca winien dokonać przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 6. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) należy zdeponować w sekretariacie Zamawiającego (Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Plac Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg – I piętro, pokój nr 31) lub dołączyć do oferty. W przypadku zdeponowania wadium w sekretariacie zaleca się umieszczenie go w kopercie opisanej jak w pkt. 4 oraz dołączenie kopii dokumentu wniesienia wadium do składanej oferty. 7. Z dokumentu wadialnego złożonego w formie innej niż pieniądz musi wynikać wprost bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego, wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie Pzp. 8. Przedłożona przez Wykonawcę gwarancja lub poręczenie nie może zawierać postanowień, na mocy których gwarant/poręczyciel byłby uprawniony do merytorycznego badania zasadności żądania wypłaty. 9. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli Wykonawca nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. 10. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 2. Dokumenty stanowiące dowód dysponowania przez Wykonawcę niezbędnymi zasobami podmiotów trzecich, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. 3. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: a) próbki wybranych elementów dostawy (wg specyfikacji poniżej), które zostaną poddane przez Zamawiającego ocenie na zgodność z treścią SIWZ (załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia). Próbki stanowią część oferty (oświadczenia woli Wykonawcy co do treści składanej oferty) i nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp. UWAGA: wszystkie próbki należy opisać w sposób niebudzący wątpliwości, której pozycji asortymentowej dotyczą. Wymagane próbki, które Wykonawcy zobowiązani są złożyć razem z ofertą (tj. przed upływem terminu składania ofert): a1) w przypadku składania oferty na I część zamówienia: 1) Próbka materiałowa płyty meblowej - formatka w rozmiarze min. 800x500mm, grubość 18mm: front mebla dla pozycji nr 1 (KzSZ1) KOMODA Z SZUFLADAMI 1, 2) Uchwyt do mebli dla pozycji nr 1 (KzSZ1) KOMODA Z SZUFLADAMI 1, 3) Próbka materiałowa płyty meblowej - formatka w rozmiarze min. 1600x700mm, grubość 18mm, z insertami – gniazdami stalowymi: blat biurka dla pozycji nr 18 (B3) BIURKO 3, 4) Przelotka kablowa - do otworu montażowego dla pozycji nr 15 (B2) BIURKO 2, 5) Pełny przekrój stelaża o długości min. 10 cm dla pozycji nr 29 (B8) BIURKO 8. a2) w przypadku składania oferty na II część zamówienia: 1) Próbka materiałowa tapicerki krzesła obrotowego w rozmiarze 50cmx50cm dla pozycji nr 1 (KO1) KRZESŁO OBROTOWE 1 - w kolorze wskazanym w specyfikacji, 2) Próbka materiałowa tapicerki krzesła obrotowego w rozmiarze 50cmx50cm dla pozycji nr 2 (KO2) KRZESŁO OBROTOWE 2 - w kolorze wskazanym w specyfikacji, 3) Próbka materiałowa sklejki krzesła – formatka w rozmiarze min. 10cmx30cm dla pozycji nr 4 (KRZ2) KRZESŁO 2 - w kolorze wskazanym w specyfikacji, 4) Pełny przekrój nogi krzesła o długości min. 8cm dla pozycji nr 4 (KRZ2) KRZESŁO 2 - w wybarwieniu wskazanym w specyfikacji, 5) Próbka materiałowa tapicerki krzesła dostawnego w rozmiarze min. 50cmx50cm dla pozycji nr 6 (KD1) KRZESŁO DOSTAWNE 1 - we wszystkich kolorach wskazanych w specyfikacji, 6) Próbka materiałowa tapicerki sofy w rozmiarze min. 50cmx50cm dla pozycji nr 7 (SF1) SOFA 1 - we wszystkich kolorach wskazanych w specyfikacji, 7) Noga stolika razem z mocowaniem dla pozycji nr 10 (ST1) STOLIK 1. b) Prospekty lub foldery, na których będą przedstawione proponowane meble: b1) w przypadku składania oferty na I część zamówienia – wszystkie pozycje asortymentowe z wyłączeniem pozycji 43 i 52. b2) w przypadku składania oferty na II część zamówienia – wszystkie pozycje asortymentowe z wyłączeniem pozycji nr 14 – 18 UWAGA: prospekty/foldery muszą zawierać nazwę mebla (oznaczenie handlowe), nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta, zdjęcie (rozmiar zdjęcia musi umożliwiać dostrzeżenie szczegółów). c) Atesty, certyfikaty, sprawozdania z badań, świadectwa badań, raporty (wg specyfikacji poniżej), które zostaną poddane przez Zamawiającego ocenie na zgodność z treścią SIWZ. Atesty, certyfikaty, sprawozdania z badań, świadectwa badań, raporty stanowią część oferty (oświadczenia woli Wykonawcy co do treści składanej oferty) i nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp. Atesty, certyfikaty, sprawozdania z badań, świadectwa badań, raporty muszą być opisane w sposób niebudzący wątpliwości, jakich elementów dostawy dotyczą (nazwa widniejąca na dokumencie musi być identyczna jak nazwa systemu/produktu w przedstawionym przez Wykonawcę prospekcie/folderze, o których mowa w lit. b) powyżej). c1) w przypadku składania oferty na I część zamówienia: I. Dla pozycji nr: 1-7, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 34-38, 41, 43-49, 52, 53 (tj. szaf, komód, regałów) Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) Atest higieniczności dla płyty meblowej – Klasa higieniczności E1 - lub równoważny, 2) Certyfikat zgodności z normami: PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe - Meble do przechowywania-Część 2: Wymagania bezpieczeństwa lub równoważne, PN-EN 14074:2006 Meble biurowe - Stoły, biurka i meble do przechowywania-Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych lub równoważne – wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą, 3) Certyfikat wdrożenia przez producenta mebla: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 lub równoważny, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 lub równoważny w zakresie: projektowanie, produkcja i sprzedaż mebli biurowych. II. Dla pozycji nr: 8, 15, 18, 19, 23-25, 29, 33, 42, 51 (tj. biurek, dostawki biurkowej) Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) Atest higieniczności dla płyty meblowej – Klasa higieniczności E1 - lub równoważny, 2) Certyfikat zgodności z normami: PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka-Część 1: Wymiary lub równoważne, PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoły robocze-Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości lub równoważne – wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą, 3) Certyfikat wdrożenia przez producenta mebla: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 lub równoważny, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 lub równoważny zakresie: projektowanie, produkcja i sprzedaż mebli biurowych. III. Dla pozycji nr: 9, 10, 11 (tj. kontenerów) Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) Atest higieniczności dla płyty meblowej – Klasa higieniczności E1 - lub równoważny, 2) Certyfikat zgodności z normami: PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe - Meble do przechowywania-Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub równoważne, PN-EN 14074:2006 Meble biurowe - Stoły, biurka i meble do przechowywania-Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych lub równoważne – wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą, 3) Certyfikat wdrożenia przez producenta mebla: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 lub równoważny, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 lub równoważny w zakresie: projektowanie, produkcja i sprzedaż mebli biurowych. IV. Dla pozycji nr: 32, 39, 50 (tj. stołów) Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) Atest higieniczności dla płyty meblowej – Klasa higieniczności E1 - lub równoważny, 2) Certyfikat zgodności z normami: PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka -Część 1: Wymiary lub równoważne, PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoły robocze - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości lub równoważne – wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą, 3) Certyfikat wdrożenia przez producenta mebla: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 lub równoważny, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 lub równoważny w zakresie: projektowanie, produkcja i sprzedaż mebli biurowych. V. Dla pozycji nr 40 (tj. Lady recepcyjnej) Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) Atest higieniczności dla płyty meblowej – Klasa higieniczności E1 - lub równoważny, 2) Certyfikat zgodności z normami: PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka-Część 1: Wymiary lub równoważne, PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoły robocze - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości lub równoważne – wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą, 3) Certyfikat wdrożenia przez producenta mebla: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 lub równoważny, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 lub równoważny w zakresie: projektowanie, produkcja i sprzedaż mebli biurowych. VI. Dla pozycji nr 20 (tj. Uchwytu na komputer stacjonarny) Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) Atest higieniczności dla płyty meblowej – Klasa higieniczności E1 - lub równoważny, 2) Certyfikat wdrożenia przez producenta mebla: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 lub równoważny, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 lub równoważny w zakresie: projektowanie, produkcja i sprzedaż mebli biurowych. c2) w przypadku składania oferty na II część zamówienia: I. Dla pozycji nr: 1, 2 (tj. krzesła obrotowego) Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) Atest wytrzymałościowy krzesła w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm EN 1335-1 lub równoważny. 2) Dla tapicerki siedziska certyfikaty/atesty/raporty z badań potwierdzające spełnianie wymagań w zakresie: a) odporność na ścieranie: min. 150.000 cykli Martindala, b) trudnozapalność wg norm EN 1021-1:2006, EN 1021-2:2006 lub równoważnych, c) odporność na piling: 5 wg normy PN-EN ISO 12945-2 lub równoważny. 3) Certyfikat wdrożenia przez producenta mebla: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 lub równoważny, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 lub równoważny w zakresie: projektowanie, produkcja i sprzedaż mebli biurowych. II. Dla pozycji nr 3 (tj. krzeseł) Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) Atest wytrzymałościowy krzesła w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg norm PN-EN 1728:2012; PN-EN 16139:2013_07; PN-EN 1022:2019-3; PN-EN 12520:2016-02; PN-EN 1335-2:2019-02 lub równoważnych, 2) Certyfikat wdrożenia przez producenta mebla: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 lub równoważny, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 lub równoważny w zakresie: projektowanie, produkcja i sprzedaż mebli biurowych. III. Dla pozycji nr 4, 5 (tj. krzeseł) Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) Atest higieniczny na cały system meblowy 2) Dla siedziska: a) sprawozdanie z badań zapalności sklejki wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 lub równoważne, b) sprawozdanie z badań toksycznych produktów spalania sklejki wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami normy PN-88/B-02855:1988 lub równoważne, 3) Atest wytrzymałościowy krzesła w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg norm PN-EN 1728:2012; PN-EN 16139:2013_07 poziom 2 (200 kg); PN-EN 1022:2019-3, PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2019-3 lub równoważne, 4) Certyfikat wdrożenia przez producenta mebla: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 lub równoważny, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 lub równoważny w zakresie: projektowanie, produkcja i sprzedaż mebli biurowych. IV. Dla pozycji nr 6 (tj. krzeseł dostawnych) Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) Atest higieniczny na cały system meblowy, 2) Atest wytrzymałościowy krzesła w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN-EN 16139:2013, PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022-2007 lub równoważne, 3) Dla tapicerki siedziska certyfikaty/atesty/raporty z badań potwierdzające spełnianie wymagań w zakresie: a) odporność na ścieranie: min. 300 000 cykli Martindala, b) odporność na światło:7 (DIN 54004) 2007 lub równoważny c) trudnozapalność wg norm EN 1021 Part 1 & 2: 2015, EN 71-2:2006+A1:2007, DIN 4102 B2, NF P 92-503/M2, UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM, (MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment, IMO A 652 (16) Annex I, 8,2 and 8,3 lub równoważne, 4) Certyfikat wdrożenia przez producenta mebla: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 lub równoważny, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 lub równoważny w zakresie: projektowanie, produkcja i sprzedaż mebli biurowych. V. Dla pozycji nr 7 – 9 (tj. sof) Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) Atest higieniczny na cały system meblowy, 2) Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN-EN 16139:2013, PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022-2007 lub równoważne, 3) Dla tapicerki siedziska certyfikaty/atesty/raporty z badań potwierdzające spełnianie wymagań w zakresie: a) odporność na ścieranie: min. 300 000 cykli Martindala b) odporność na światło:7 (DIN 54004) 2007 lub równoważny c) trudnozapalność wg norm EN 1021 Part 1 & 2: 2015, EN 71-2:2006+A1:2007, DIN 4102 B2, NF P 92-503/M2, UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM, (MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment, IMO A 652 (16) Annex I, 8,2 and 8,3 lub równoważne, 4) Certyfikat wdrożenia przez producenta mebla: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 lub równoważny, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 lub równoważny w zakresie: projektowanie, produkcja i sprzedaż mebli biurowych. VI. Dla pozycji nr: 10-12 (tj. stolików) Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) Atest higieniczności dla płyty meblowej – Klasa higieniczności E1 - lub równoważny, 2) Certyfikat zgodności z normami: PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka-Część 1: Wymiary lub równoważne, PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoły robocze - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości lub równoważne – wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą, 3) Certyfikat wdrożenia przez producenta mebla: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 lub równoważny, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 lub równoważny w zakresie: projektowanie, produkcja i sprzedaż mebli biurowych. VII. Dla pozycji nr 13 (tj. absorbera) Wykonawca wraz z oferta składa: 1) Atest higieniczny na cały system meblowy, 2) Dla tapicerki absorbera (poza wstawką tuż nad blatem) certyfikaty/atesty/raporty z badań potwierdzające spełnianie wymagań w zakresie: a) odporność na ścieranie: min. 70 000 cykli Martindala, b) odporność na pilling: 5 (UNI EN ISO 12945-2:2002) lub równoważny, c) odporność na światło: 7 (EN ISO 105-B02:2014) lub równoważny, d) odporność koloru na tarcie: Mokre: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12:2016) lub równoważne, Suche: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12:2016) lub równoważne, e) trudnozapalność wg norm EN 1021-1: 2006, EN 1021-2: 2006, BS 7176:2007 (Medium Hazard), BS 5852:2006 (CRIB 5), NFP 92-501-7 (M1), DIN 4102-1 (B1), IMO Res. A 652 (16) Part 8, AM 18 (NF D 60013), UNI 9175 Class 1 IM lub równoważne, 3) Dla tapicerki absorbera – wstawka tuż nad blatem - certyfikaty/atesty/raporty z badań potwierdzające spełnianie wymagań w zakresie: a) odporność na ścieranie: min. 300 000 cykli Martindala, b) odporność na światło:7 (DIN 54004) 2007 lub równoważny, c) trudnozapalność wg norm EN 1021 Part 1 & 2: 2015, EN 71-2:2006+A1:2007, DIN 4102 B2, NF P 92-503/M2, UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM, (MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment, IMO A 652 (16) Annex I, 8,2 and 8,3 oraz EN 71-3:2006+A1:2007 lub równoważne, 4) Sprawozdanie z badań właściwości dźwiękoizolacyjnych wg PN ISO 10053:2001 Akustyka – Pomiar skuteczności akustycznej ekranu biurowego we wzorcowych warunkach laboratoryjnych. 5) Certyfikat wdrożenia przez producenta mebla: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 lub równoważny, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 lub równoważny w zakresie: projektowanie, produkcja i sprzedaż mebli biurowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach