Przetargi.pl
Dostawa mebli na potrzeby Politechniki Białostockiej ZK-DZP.262.105.2022

Politechnika Białostocka ogłasza przetarg

 • Adres: 15-351 Białystok, Wiejska 45A
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Białostocka
  Wiejska 45A
  15-351 Białystok, woj. podlaskie
  REGON: 000001672
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli na potrzeby Politechniki Białostockiej ZK-DZP.262.105.2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1:Dostawa krzesła obrotowego - 1 sztuka (Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. BHP)Część 2:Dostawa ergonomicznych foteli biurowych – 5 sztuk (Archiwum Uczelniane i Centrum Historii PB)Część 3:Dostawa ergonomicznych foteli biurowych – 2 sztuki (Wydział Inżynierii Zarządzania)Część 4:Dostawa ergonomicznych foteli biurowych – 9 sztuk (Kwestura)Część 5:Dostawa foteli biurowych – 2 sztuki (Dział Zamówień Publicznych)Część 6:Dostawa mebli biurowych (Samorząd Studentów)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39113100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach