Przetargi.pl
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa i wykonanie systemu kontroli dostępu zintegrowanego z RCP pracy w bud. Sądu Rejonowego w Suwałkach przy ul.: Przytorowej 2, Kościuszki 69, Sejneńskiej 30

Sąd Okręgowy w Suwałkach ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, Waryńskiego 45
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Suwałkach
  Waryńskiego 45
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  REGON: 000570683
 • Adres strony internetowej zamawiającego: suwalki.so.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dokumentacja projektowo-kosztorysowa i wykonanie systemu kontroli dostępu zintegrowanego z RCP pracy w bud. Sądu Rejonowego w Suwałkach przy ul.: Przytorowej 2, Kościuszki 69, Sejneńskiej 30
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu kontroli dostępu zintegrowanego z systemem rejestracji czasu pracy oraz wykonanie SKD zintegrowanego z RCP w budynkach Sądu Rejonowego w Suwałkach przy ul.: Przytorowej 2, Kościuszki 69, Sejneńskiej 30.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określonewarunki udziału w postępowaniu, dotyczące:1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, dla wszystkich części postępowania - Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku w sposób szczególny.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku w sposób szczególny .3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50 000 złotych.4. Zdolności technicznej i zawodowej - warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:4.1 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto.4.2 dysponuje jedną osobą która posiada: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do projektowania równoważne do wyżej wskazanych,4.3 dysponuje jedną osobą która posiada: uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do projektowania równoważne do wyżej wskazanych oraz która jest członkiem Izby Inżynierów Budownictwa i posiada aktualne zaświadczenie.4.4 Dysponuje jedną osobą która jest wpisana na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.4.5 Projektanci robót muszą być członkami Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadać zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.Wykonawca w wykazie usług wyraźnie określi zakres robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach