Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu kwaterunkowego

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 15370 Białystok, ul. Bema
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 71 45 171 , fax. 85 71 45 715
 • Data zamieszczenia: 2016-11-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza
  ul. Bema 100
  15370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 71 45 171, fax. 85 71 45 715
  REGON: 5044003600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu kwaterunkowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: - w zakresie części I dostawa sprzętu kwaterunkowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1a do SIWZ. - w zakresie części II dostawa sprzętu kwaterunkowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39113100-8

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach