Przetargi.pl
Dostawa mebli medycznych do Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich

Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich ogłasza przetarg

 • Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, Opolska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4613291-5, , fax. 774 612 763
 • Data zamieszczenia: 2019-02-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
  Opolska 36 A
  47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 77 4613291-5, , fax. 774 612 763
  REGON: 31158500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.strzelce-op.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli medycznych do Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Dostawa i montaż mebli: I. Zestaw Mebli – kpl. 1 – Odział Noworodków – pokoje personelu II. Zestaw mebli – kpl. 1 – Oddział Noworodków - pozostałe pomieszczenia III. Zestaw mebli – kpl. 1 - Oddział Położniczy – pomieszczenia IV. Konsola pielęgniarska –kpl.1 - Oddział Położniczy 2) Zestawienie wymaganych parametrów technicznych mebli oraz warunków realizacji zamówienia stanowi zał. 2 do siwz (Wymogi techniczno-eksploatacyjne mebli) 3) Koszty transportu, montażu i uruchomienia ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą wykonawca przedkłada opis techniczny zaoferowanych mebli, który powinien zawierać wyszczególnienie materiałowe zaoferowanych mebli z rysunkiem poglądowym (Zamawiający nie narzuca formy tego opisu, jednakże w tym celu, wykonawca może wykorzystać zał. 2 do siwz (wymogi techniczno-eksploatacyjne mebli) uzupełniając go o rysunki (zdjęcia) zaoferowanych mebli). W przypadku zaoferowania rozwiązań lub norm równoważnych do wskazanych w zał. 2. Wykonawca wskazuje te normy lub rozwiązania, z krótkim opisem. W przypadku wniesienia oferty wspólnej dodatkowo: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu lub w postępowaniu i do zawarcia umowy, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – wraz z ofertą b) jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Warunki odnośnie pełnomocnictw do reprezentacji Wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia pełnomocnictwa do podpisania oferty, w oryginale albo kopię potwierdzoną notarialnie – jeżeli osobą podpisującą ofertę nie jest osobą upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego. Wykonawca – zgodnie z art.22a Pzp - może polegać na zdolnościach technicznym lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Zobowiązanie należy przedłożyć wraz z ofertą). Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji (składane w terminie trzech dni od publikacji przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach